พินทุ

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

ไปยาลน้อย 
ไปยาลใหญ่ 
เท่ากับ 

 .  เรียกชื่อว่า พินทุ (หยาดน้ำ) หรือ จุดบอด

ใช้เขียนไว้ใต้พยัญชนะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพยัญชนะตัวนั้น เป็นอักษรควบ, อักษรนำ, หรือตัว สะกด สำหรับเขียน

        คำบาลี และสันสฤต ที่ใช้เขียนด้วยตัวอักษรไทย เช่น :-
อักษรควบ : พฺรูหิ, นิโคฺรธ, กฺวจิ, เกฺลศ, ศสิตฺร
อักษรนำ : เสฺว, อาขฺยาน, เทฺว, ศากฺย, กลฺยาณ
ตัวสะกด : พุทฺธ, สกฺก, ศานฺติ, อาตฺมนฺ, กิญฺจิ

        ในภาษาไทยใช้เครื่องหมายพินทุบ้างเหมือนกัน แต่ในเฉพาะเป็นเครื่องหมายออกเสียง ในพจนานุกรม เท่านั้น เช่น :-
ขนม (ขะ -หฺนม) ขนาน (ขะ - หฺนาน)
จมูก (จะ -หฺมูก) จรวด (จะ -หฺรวด)
ผลุบ (ผฺลุบ) ผลู (ผฺลู)
เสน่ง (เสฺน่ง) แสดง (แสฺดง)
เหมา (เหฺมา) แหน (แหฺน)
        ในวงเล็บ คือ เครื่องหมายออกเสียงที่ใช้ในพจนานุกรม

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.