ผู้จัดทำ


Homeผู้จัดทำประวัติของซอชนิดของซออู้ส่วนประกอบซออู้ขั้นตอนการทำซออู้การประกอบซออู้แหล่งข้อมูล

 

 

 
นางนิตยา อำไพวรรณ
อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนอนุบาลบางคนที
 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางนิตยา อำไพวรรณ
เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2494
ที่อยู่ 81/2 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม 75120
โทร..034-762490 หรือ 01-4844232
คู่สมรส นายชาญเลิศ อำไพวรรณ อาชีพ รับราชการ
มีบุตรชาย 2 คน
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
คติที่ยึดมั่นในการทำงาน "
ธรรมแต่งใจวินัยแต่งตัว"

ประวัติการรับราชการ

1 มิถุนายน 2515 ครูตรีโรงเรียนวัดดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
9 พฤษภาคม 2518 ครูตรีโรงเรียนวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
28 กันยายน 2522 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดจุฬามณี
1 ตุลาคม 2529 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนวัดจุฬามณี
20 ธันวาคม 2534 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ อ.บางคนที
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเกาะใหญ่ อ.บางคนที
5 เมษายน 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะใหญ่)
ปัจจุบัน สอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 (14 ชั่วโมง)
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นป.1-ป.3 (8 ชั่วโมง)

รางวัลชีวิตครู

ปี 2537 ครูดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
 

 ปี 2541 ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ปี 2543 เป็นผู้แทนจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ แผนการสอน 4 MAT วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 ในงาน 20 ปี สปช. 26 พ.ย. 43

 ปี 2544 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 

 ปี 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 

 ปี 2547 เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์

 
ผลงานทางวิชาการ

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างคุณลักษณะให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข
โดยการเรียนรู้วัฏจักร 4 MAT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2542)
 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างคุณลักษณะให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข
โดยการเรียนรู้วัฏจักร 4 MAT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2542)

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.