ประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว รางวัลกว่า 1 แสน

    สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club ขอเชิญร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง"
ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นิทานสั้นสำหรับเด็ก เรื่องการ์ตูนภาพ และการ์ตูนแอนิเมชั่น ทุกประเภทการประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นนักเรียน (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) และรุ่นประชาชน

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
1. ส่งเอกสารการรับสมัครดังนี้
    - ใบสมัคร (เอกสารแนบ ผพร.01) และใบส่งผลงาน (เอกสารแนบ ผพร.02)
    - เนื้อหาของนิทาน การ์ตูนภาพ หรือ แอนนิเมชั่น (ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษเอ 4)
    - ภาพประกอบเรื่อง Story Board
    - ผลงานนิทานภาพสำหรับเด็ก (ขั้นต่ำ 6 หน้ารวมปกหน้า – หลัง โดยหนึ่งหน้าต้องมีเนื้อเรื่องและ
ภาพประกอบต่อขนาดกระดาษ A4)
        ผลงานการ์ตูนอย่างน้อย 1 ตอน (ขั้นต่ำ 6 หน้ารวมปกหน้า – หลัง หน้าละ 6 - 10 ช่องต่อขนาดกระดาษ A4)
        ผลงานประเภทแอนิเมชั่นยาวไม่เกิน 3 นาที
     -โปสเตอร์แสดงผลงาน 1 แผ่น (พิมพ์ขนาดกระดาษ A4 และแนบไฟล์เอกสารแนบ ผพร.03 เป็นไฟล์ .pdf หรือ .ai)
2.พร้อมจัดทำเอกสารและผลงานทั้งหมดเป็นซีดี 1 ชุด
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลงานต้องแสดงตนและร่วมแสดงผลงานในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2554
    อีกทั้งต้องร่วมงานตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4.ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครร่วมกับสโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสามารถนำผลงานไปปรับปรุง และพัฒนาได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
5.ผลงานที่ร่วมประกวดต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ  หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
6.ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
7.ผู้จัดประกวดของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
1. ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2554
2. การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
    (สำรองที่นั่งเข้าร่วมการแถลงข่าว โทร. 085 550 2288 E-mail : love@bangkokyouthclub.org)
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดภายในงาน Creative Art : Character Battle
    วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา
    (สำรองที่นั่งร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โทร. 085 550 2288 E-mail : love@bangkokyouthclub.org)
4. การชี้แจงรายละเอียกการประกวดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา
    (สำรองที่นั่งเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดการประกวดภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โทร.085 550 2288)
6. ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2554
5. การตัดสินและประกาศผลงานการประกวดทั้ง 3 ประเภท (นิทานภาพสำหรับเด็ก การ์ตูน และแอนิเมชั่น)
    ภายในเดือนสิงหาคม 2554 ทางเวปไซด์ www.BangkokYouthClub.org
6. กิจกรรมแสดงผลงาน “พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง”
    วันที่ 15 – 18 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
7. การตัดสินรางวัลชนะเลิศผลงานสื่อสร้างสรรค์ “พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง”
    วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เกณฑ์การตัดสิน
   - เนื้อหาการ์ตูนการลด และป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
   - องค์ประกอบศิลป์ในแต่ละประเภท
      หมายเหตุ** การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินคัดเลือกผลงาน
   - คัดเลือกประเภทและรุ่นละ 10 ผลงาน เพื่อแสดงผลงานใน "มหกรรมพลังแห่งรัก พลักยุติความรุนแรง"
      ในวันที่ 15 - 18 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
   - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกทาง www.bangkokyouthclub.org ภายในเดือนสิงหาคม 2554
   - ตัดสินและประกาศผลงานชนะเลิศวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัล
1. รุ่นนักเรียน
    รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
2. รุ่นประชาชน
    รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
3. รางวัลเพิ่มเติม
    ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำไปผลิตเป็นคู่มือยุติความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดใบสมัคร www.bangkokyouthclub.org/love  และ http://love.bangkokyouthclub.org

การส่งใบสมัครและผลงาน
    - ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 โทรสาร. 02 661 5331 E-mail : love@bangkokyouthclub.org
    - ส่งผลงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club 159/33 สำนักงานเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมือง ซอยกาญจนาภิเษก 17 ถนนกาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com/bangkokyouthclublove@bangkokyouthclub.org โทร.08-5550- 2288
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์