ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทอง

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81652 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
         นางสาวชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81944 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
         นางสาวสุนีย์ แซ่เล้า

วิชาภาษาไทย

         -

วิชาคณิตศาสตร์

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91843 (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)