สานรักประกวดเขียนเรียงความ

โครงการสานรัก เชิญชวนน้องๆตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เขียนเรียงความ ในหัวข้อ แรงบันดาลใจ และความประทับใจที่ได้รับจาก คนเก่งหัวใจแกร่ง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 62,000 บาท 
 
ความเป็นมา
ตาม ที่ เอไอเอส ได้ผลิตรายการ “สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 15.10-15.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยได้ช่วยเหลือเยาวชนที่มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยมอบทุนการศึกษาจนจบ ปริญญาตรี โครงการเริ่มเมื่อปี 2544 ปัจจุบัน มีเยาวชนในโครงการกว่า 400 คน มีเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 51 คน

จากเรื่องราว ชีวิตของเยาวชนคนเก่งฯ ที่ได้สะท้อนแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการต่อสู้ชีวิต การมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งแบบอย่างที่ดีเหล่านี้ทำให้มีผู้สนใจติดต่อขอเทปรายการมายังรายการ ดังนั้นจึงได้รวบรวมเทปที่ออกอากาศแล้วมาผลิตเป็น VCD สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และได้นำไปมอบให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กเยาวชน รวมถึงวัดที่มีการสอนด้านศีลธรรม ปัจจุบันได้ส่งมอบ VCD แล้วกว่า 200,000 แผ่น

ในการนี้เพื่อเป็นการติดตามผลและขยายผล รายการ แผนกกิจกรรมสัมพันธ์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การเขียนเรียงความถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการรับชมเรื่องราวของคนเก่งฯ จาก VCD ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ และความประทับใจที่ได้รับจาก คนเก่ง หัวใจแกร่ง” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยจะเชิญชวนนักเรียน ในระดับประถม และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ร่วมเขียนเรียงความและส่งยังโครงการฯ

รูปแบบ และกติกาการประกวด
เชิญ ชวนนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ชมรายการสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ทั้งทางสถานีโทรทัศน์ และผ่านสื่อการเรียนการสอน VCD ตอนใดก็ได้ และเขียนเรียงความส่งประกวด ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ และความประทับใจที่ได้รับจาก คนเก่ง หัวใจแกร่ง” โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1.เรียงความต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ หัวข้อที่จัดประกวด และสอดคล้องกับเนื้อหาในรายการสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง โดยระบุชื่อเยาวชนสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ที่ประทับใจมาให้ชัดเจน
2.ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3.การเขียนเรียงความต้องเขียนโดยลายมือของผู้ส่งประกวดเท่านั้น
4.ส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
5.แจ้ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และสถานศึกษา เพื่อสามารถติดต่อกลับได้ถูกต้อง
6.การส่งเรียงความได้ 2 ช่องทาง คือ
•ทาง ไปรษณีย์ ส่งมาที่ โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 414 อาคารชินวัตร 1 ชั้น 26 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
•ทาง website www.sarnrak.net

เกณฑ์การตัดสิน
กรรมการ จะพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระชับได้ใจความ การใช้ สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสม และสื่อความหมายชัดเจน

การจัดประกวดแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น
1.ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
2.ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3.ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4.ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัล
รางวัลทุนการศึกษาจำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 62,000 บาท จะแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท


รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 รางวัล
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท
•รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท
•รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท


รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 รางวัล
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท
•รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท
•รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท


รางวัลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุนการศึกษา 5 รางวัล
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท
•รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท
•รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท


รางวัลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุนการศึกษา 5 รางวัล
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
•รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท
•รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท
•รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท

สำหรับ 20 บทความที่ได้รับรางวัล จะได้ตีพิมพ์ลงในวารสารสานรัก และเผยแพร่ใน www.sarnrak.net

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 - ปิดรับผลงานเรียงความ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 - ประกาศผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-299-5000 ต่อ 4124-6, 5831-2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์