ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha

งานที่สองนี้ต้องการให้นักเรียนพรหมานุสรณ์ทำความดีโดยรวมใจอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา และสามารถจับใจความและบันทึกการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นงานสำคัญงานนี้ให้ 30 คะแนน
ดังนั้นขอให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. อ่านหนังสือแล้วสรุปตามหัวข้อต่อไปนี้
      1.1 ชื่อหนังสือ .................
      1.2 ผู้แต่ง.....................
      1.3 ชื่อสำนักพิมพ์......................
      1.4 ปีที่พิมพ์...............
      1.5 จำนวนหน้า.............อ่านวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............
      1.6 ตรงกับสาระการเรียนรู้.........................
      1.7 สาระที่ได้จากเรื่องนี้.....(สรุปความสำคัญ)
      1.8 ตัวละคร/สิ่งที่ชอบ เหตุผลที่ชอบ.....
      1.9 ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน............
      1.10 การนำไปใช้ในชีวิติประจำวัน
      ถ้าอ่านจาก Website
      - ชื่อ Website
      - อ่านวันที่........เดือน.......................พ.ศ...............
      แล้วให้สรุปตั้งแต่ข้อ 1.6 - 1.10
2. นักเรียนต้องอ่านไม่น้อยกว่า 5 เล่ม หรือ 10 Website
3. มีภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ในแต่ละเรื่อง ถ้านำภาพจาก Wewbsite ใดมาต้องอ้างอิงที่ใต้ภาพด้วย
4. ทำเรื่องละ 1 หน้า โดยใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> ขอให้ศึกษาวิธีการใช้จาก www.thaigoodview.com/node/20850  ตอนที่ 3
5. ทุกเรื่องต้องอยู่ใน node เดียวกัน
6. ข้อควรระวังอย่าใช้ Copy  Paste แต่ต้องอ่านแล้วสรุปด้วยตนเอง
ขอให้โชคดีทุกคน

สำหรับนักเรียนที่ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ก็สามารถนำมาเสนอได้ และปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสื่อที่นักเรียนไปศึกษา ข้อสำคัญคือนักเรียนได้อะไรจากสื่อนั้น ๆ

รูปภาพของ pnp35006

http://www.thaigoodview.com/node/111222

นางสาวจันจิรา กังวาล
เลขที่ 38 ม6/10 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/110432

นายวราพล อายุวัฒนะ ม.6/10 เลขที่ 21.

รูปภาพของ PNP32635

นางสาว กัญจนพร เพิ่มศิลป ม.6 ห้อง10 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/109222

(ขออภัยค่ะ) ที่ส่งงานช้าไป ...Cry

http://www.thaigoodview.com/node/110144

นางสาว อังคณา พุกงาม 6 ห้อง 10  เลขที่ 32

(ขอโทดค๊าส่งงานช้าไป) !!!

รูปภาพของ pnp32486

นางสาวชลธิดา สุมังคละพันธ์ ม.6/10 เลขที่ 29

 http://www.thaigoodview.com/node/109214

รูปภาพของ pnp32334

ส่งงานครับ

 

นายสรรเพชร   ศิริเศรษฐ   เลขที่ 2  ม.6/10 

 

http://www.thaigoodview.com/node/109207 

รูปภาพของ pnp32498

http://www.thaigoodview.com/node/109613

ส่งงานค่า ^^

รูปภาพของ pnp34997

ส่งงาน

นายชัยณรงค์  บัวแก้ว  เลขที่ 17  ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/109418 

รูปภาพของ pnp32448

ส่งงาน

นางสาวสุกัญญา   นวลจันทร์  เลขที่ 26  ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/109424 

รูปภาพของ pnp32576

ส่งงานครั้งที่สองครับ http://www.thaigoodview.com/node/109422
นายเมธัส บัวทอง เลขที่ 9

รูปภาพของ pnp32607

ส่งงานครับ... http://www.thaigoodview.com/node/109413?q=node/109413

นายณัฏฐนิช พุทธบูชา เลขที่11

 

รูปภาพของ pnp35007

ส่งงานค่ะคุณครู

ครั้งแรกและครั้งสอง ลืมริ้ง

ครั้งสาม ลืมชื้อ

ครั้งนี้ครบ ค่ะ คุณครูรรรรร...

น.ส.ชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/109189

รูปภาพของ pnp32351

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/109181

นางสาวนวพรรษ  โท้ประยูร ชั้นม.6/10 เลขที่ 23

รูปภาพของ pnp32453

นางสาวอนามิกา  มหากลั่น  เลขที่ 28  ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/108942 

รูปภาพของ pnp35010

ส่งงานค ทิฆัมพร พูลทัศน์ เลขที่41 6/10http://www.thaigoodview.com/node/109188

รูปภาพของ pnp35007

ส่งงานค่ะครูhttp://www.thaigoodview.com/node/109189

 

รูปภาพของ pnp32422

นายวสุพล  กอสวัสดิ์พัฒน์  เลขที่ 7 ม.6/10

ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/108967 

รูปภาพของ pnp35007

ส่งงานนะคะ คุณครู ><"
น.ส.ชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ

http://www.thaigoodview.com/node/109189

รูปภาพของ pnp32652

ส่งงานครับ

นายคุณาวิฒิ รวงผึ้ง 

http://www.thaigoodview.com/node/109178

รูปภาพของ pnp32431

http://www.thaigoodview.com/node/108207

ส่ง งานค่ะ นส. กนกวรรณ จิตต์อารีย์ เลขที่25

รูปภาพของ pnp35005

ส่งงานครั้งที่สองค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/109168?q=node/109168

 นางสาวจริยาภรณ์  เกิดทอง ชั้นม.6/10 เลขที่ 37

รูปภาพของ pnp32403

http://www.thaigoodview.com/node/108977

 

ส่งงานค่ะ 

นางสาวสราลี  เอิบอิ่ม   ม.6/10 เลขที่ 24

รูปภาพของ pnp32488
ส่งงาน : ณัฐชา ชัยสุวรรณ ชั้นม.6/10 เลขที่ 30
http://www.thaigoodview.com/node/109169
รูปภาพของ pnp32633

ส่งงานค่ะ น.ส.กนกวรรณ เอนกบุญ เลขที่ 33 >>> http://www.thaigoodview.com/node/109091

 

รูปภาพของ pnp35004

http://www.thaigoodview.com/node/108804

นางสาวกานต์พิชชา  รู้จักวงศ์

เลขที่ 36  ม6/10

รูปภาพของ pnp35009

http://www.thaigoodview.com/node/102365

 

นางสาวฐาปนีย์   เอี่ยมละออ

ชั้น ม 6/10   เลขที่ 40  คะ

รูปภาพของ pnp32673

http://www.thaigoodview.com/node/109148

ส่งงานคับ
นาย อนุกูล สำแดงเดช ม.6/10 เลขที่15

รูปภาพของ pnp32450

นางสาวสุชานุช  ขำเพชร ม.6/10 เลขที่ 27

 

http://www.thaigoodview.com/node/108949

รูปภาพของ pnp35007

ส่งงานค่ะครุ น.ส.ชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ เลขที่ 39

>>http://www.thaigoodview.com/node/109018?page=0%2C0 <<

รูปภาพของ pnp32652

ครูครับส่งงานคัฟ ^^ >>>http://www.thaigoodview.com/node/108996?q=node/108996<<<
นายคุณาวุฒิ รวงผึ้ง คัฟ เลขที่14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์