0002 "คำนำ"

      

 คำนำ

 

      หนังสืออนไลน์ Mliky Umm... สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นหนังสือออนไลน์ที่นักเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง 10 ได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนม

ในหลายๆชนิด ทางนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 หวังว่าหนังสืออนไลน์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรค หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไข กรุณาแจ้งมาในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำหนังสือ

ออนไลน์เล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

                                  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์