อบรมฟรี การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ ตุลาคมนี้ ที่ กทม.

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ครั้งนี้ฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าลงทะเบียน สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล วิทยากร ตลอด 2 วันเต็ม  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551

สนับสนุนโครงการโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียน ห้องเรียน หรือในหนังสือเรียนอีกต่อไป โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็สามารถเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ได้เช่นกัน เด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นจำนวนมากใช้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ต เป็นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างไม่จำกัด  ในทางตรงกันข้ามครูผู้สอนกลับมีความสามารถในการใช้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนได้น้อย ทำให้พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนซึ่งมีความต้องการสูงมีอยู่ไม่เพียงพอ 
            ทางออกของปัญหาดังกล่าวคือการสนับสนุนให้ครูสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในหลายองค์กร หลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ครูมีภาระหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนในห้องเรียน เตรียมการสอน ตามดูแลพฤติกรรมภายนอกห้องเรียน และยังต้องมีภาระหน้าที่อื่นภายในโรงเรียนอีกมากมาย จากเหตุผลเหล่านี้ทำให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากปัญหาเรื่องเวลาแล้วครูยังไม่ทราบว่าจะสร้างสื่อออนไลน์แบบไหนดี ใช้เครื่องมืออะไรดี เครื่องมือที่จะสร้างใช้งานอย่างไร จะใช้เทคนิคใดให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้สนใจสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งยั่วยุในสังคมออนไลน์เช่น สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข อย่างไร
            ด้วยเหตุผลนานัปการเหล่านี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการอบรมปฏิบัติการการสร้างแหล่งเรียนรู้ในหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ) มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 ให้สามารถสร้าง บทเรียนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือที่ง่ายและเหมาะสมต่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอสื่อเหมาะสม น่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนได้ โดยวิทยากรแกนนำระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสื่อ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน สำหรับสื่อที่ได้จากโครงการจะนำเสนอแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากจนเด็กและเยาวชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
2.3 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในระยะยาว
2.4 เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เด็กและเยาวชนสนใจสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งยั่วยุในสังคมออนไลน์
2.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้เท่าทัน และมีแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยอันตรายในสังคมออนไลน์
2.6 เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการอบรมปฏิบัติการการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ครูในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน และเยาวชนทั่วไป รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ
4.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความรู้ในการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ 80 คน
4.2 แหล่งความรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ จำนวน 80 เรื่องซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.3 พื้นที่ออนไลน์สื่อการเรียนรู้บนเว็บ thaigoodview.com


5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ระยะเวลาของโครงการ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2551
5.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดการอบรม และมอบหมายงาน
5.2 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรม
5.3 จัดเตรียมเอกสารการอบรม
5.4 รับสมัครครูเข้ารับการอบรม
5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551
5.6 รวบรวมผลงาน และตรวจสอบ
5.7 นำผลงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ thaigoodview.com

6. รูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.1 ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
6.2 ครูผู้เข้าอบรมกลุ่มละ 80 คน มาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ครูมากจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับในแต่ละวันได้
6.3 ใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติการจริง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
6.4 ใช้เวลาในการอบรมเฉพาะวันปิดภาคเรียน เพื่อไม่ส่งผลกระทบในการสอน

7. การสมัคร
7.1 จำนวนที่รับ 80 ท่านแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์
7.2 การสมัคร ให้ลงชื่อสมัครพร้อมรายละเอียด และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ข้างล่างนี้ 
     ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ 
     มีปัญหาการสมัคร ติดต่อครูพูนศักดิ์ โทร. 0818693782

8. สถานที่อบรม
    ณ อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

9. งบประมาณ
งบประมาณในการอบรม ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.1 ค่าสถานที่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน และผู้ช่วยวิทยากร 3 ท่าน ไม่มี เพราะ ครูพูนศักดิ์ เป็นวิทยากรเอง

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลงชื่อแล้วไม่มา มาแล้วอยู่ไม่ครบ โปรดอย่าทำ เห็นใจคนอยากอบรมบ้างครับ
มาแล้ว 2 วัน ทำสื่อประกวดในโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1ได้ทันทีครับ
สมัครเต็มแล้วครับ หากลงชื่อไว้จะเป็นรายชื่อสำรองครับ 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. เนื้อหาที่ต้องการสร้างสื่อ ในรูปของ word หรือ notepad
2. รูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาในข้อ 1. เตรียมมาให้มากที่สุด ให้มีนามสกุลเป็น *.jpg หรือ *.gif

ตัวอย่างผลงาน หนังสือออนไลน์

ตารางอบรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2551
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.15 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CMS (Content Management System)
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. เริ่มต้นใช้งาน
                       - การสมัครสมาชิก
                       - การแก้ไข Profile
                       - การใช้งาน Blog
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. Blog (ต่อ)
                       - การตกแต่งข้อความ
                       - การใส่รูปภาพ การย่อภาพ
                       - การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
                       - การตั้งค่าการพิมพ์
                       - การแก้ไขข้อมูลหลังการบันทึกแล้ว
                       - การใช้งาน disable rich-text
14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้
                       - ชื่อสื่อการเรียนรู้
                       - หมวดหมู่
                       - การใส่เนื้อหา
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
09.00-10.15 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้(ต่อ)
                       - ภาษา Html
10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (ต่อ)
                       - การใส่เนื้อหา (ต่อ)
                       - การสร้างตาราง
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. องค์ประกอบอื่นๆ ใน CMS เช่น การใช้กระดานข่าว การแสดงความคิดเห็น
14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. การส่งผลงานเข้าประกวด ตอบข้อสงสัย

ด่วน ผู้เข้าอบรม อาจโชคดีได้รับรางวัลจากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
มูลค่ากว่า 17,000 บาท 

  • รางวัลที่ 1 : Pg Undo Pro Soft จำนวน 10 Licenses มูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 : เสื้อ Polo สีเหลือง(ปักโลโก้ Undo ที่อกเสื้อ) มูลค่าตัวละ 250 จำนวน 3 ตัว
  • รางวัลที่ 3 : กระเป๋าผ้าช่วยโลกร้อนมูลค่าใบละ 150 บาท จำนวน 5 ใบ
  • รางวัลที่ 4 : แผ่นรองเม้าส์หรือกระเป๋าใส่ CD จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ Undo U-Drive มูลค่า 990 บาท 1 รางวัล


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ ได้ที่หน้า 2 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 10120

อยากเรียนถามอาจารย์ว่า เข้ารับการอบรมแล้วจะมีการออกเกียรติบัตรให้รึเปล่าค่ะ

น.ส.จริยา สนธิสอาด
โรงเรียนวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0868966320

เรียน อ.พูนศักดิ์ อาจารย์บอกจะโพสท์ เบอร์โทรที่พัก ที่ใกล้ สถานที่อบรม ไม่ทราบว่า โพสท์ไว้ หน้าไหนคะ ยังไม่มีที่พักเลย

รูปภาพของ ssspoonsak

อาจารย์ลองเข้าไปที่ http://www.ku.ac.th/icted2008/hotel.php

พอดีเขาจัดงานที่เกษตรซึ่งใกล้กับม.ศรีปทุม มีที่พักหลายที่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอสมัครเข้าอบรมที่กรุงเทพด้วยคะ
นางวรินพร เจริญแล้ว โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซอยวัดเวิงหวาย กรุงเทพมหานคร
โทร 081-3367213

ขอเข้ารับการอบรมค่ะ ดิฉัน นางจิรัฐา สิงห์คาร ครูคศ.1 รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ โทร 084-0141313 087-98288887 ขอบคุณค่ะ

ขอสมัครอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในหนังสือออนไลน์
น.ส. อัชชาวดี กิ่งแก้ว 086-543-7054

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นดังนี้ค่ะ
1.ครูกาญจนา เตชะวณิชย์
2.ครูอรทัย สวัสดิ์แดง
3.ครูพุฒินันทน์ นาคบุตร
(เปลี่ยน 2 คนค่ะ)

ครูอรทัย สวัสดิ์แดงไม่สามารถร่วมเข้าอบรมได้
ขออภัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดิฉัน นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 084-9082522 ขอเข้ารับการอบรมแทนว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากว่าที่พันตรีกิตติธัช ติดราชการในวันและเวลาดังกล่าว

ยืนยันการเข้าร่วมอบรมครับ
ผม นายโกวิท ตั้งสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยืนยันการเข้าร่วมอบรมครับ เนื่องด้วยอาจารย์บอกว่า1 ตุลาคม จะโทรมาขอยืนยันแต่กระผมไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางท่านอาจารย์ เลยเขียนมาขอยืนยันการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 18-19 ครับผม เบอร์ 086-2119834 , 023980790-98 ต่อ 2689

อยากให้มาจัดอบรมที่ร.ร.แม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จังครับ

ขอสมัครเข้าอบรมครับ ผมนายอุกฤษฏ์ เดชอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี 0841808214

ขอสมัครอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในหนังสือออนไลน์
นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล 081-6887942
นางมัลลิกา ศุภมิตรศิริ
นางระเบียบ ศรีเชื้อ 081-8523912
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ
นางวรรณภา เจริญสุข
นางกอบกุล ธรรมธุรส
นางสาวนันทกา พหลยุทธ
นางสาวกมลวรรณ ดำรงรักษ์

สมัครเข้ารับการอบรมค่ะ
นางสาวอังศวีร์ ศศิพัชรพงษ์ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11001 โทร 0863172033

ขอสมัครเข้ารับการอบรมค่ะ
ชื่อนางอำไพ รัตนประดิษฐกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร 086-7349575

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้มีผู้สมัคร 81 คน แล้วครับ
หากลงชื่อไว้จะเป็นรายชื่อสำรองครับ 
ซึ่งจะได้เข้ารับการอบรมเมื่อมีผู้สละสิทธิ์ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครอบรม
นางสาวลันลวินท์ สงวน รร.สามร้อยยอดวิทยา อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
Tet. 089-4934143

รูปภาพของ silavacharee

ขอสมัครอบรมที่กทม.

นางวัชรี  กมลเสรีรัตน์

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซอยวัดเซิงหวาย ถนนกรุงเทพ - นนท์ บางซื่อ กทม.

10800 โทร 02 -5852901 ต่อ 116

ขอสมัครอบรมด้วยครับ
ร.ร.วัดห้วยทองหลาง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 0841239646

ขอสมัครเข้ารับการอบรมที่กทม.ด้วยค่ะ
นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก โทร0897054361

ขอสมัครรับการอบรมที่กทม.ค่ะ
นางสาวศิริพร อ่อนแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก โทร.0812804566

สมัครอบรม

คุณครูโรงเรียนโสมาภาพัฒนา เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 บางชัน คลองสามวา กทม.10510
เบอร์โทรศัพท์ 02-1753100
ชื่อ นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สอนคอมพิวเตอร์ ป.5 - ป.6 ( โทร 080 - 7851121 )
ชื่อ นายวีรพงษ์ แสงเพ็ชร์ สอนคอมพิวเตอร์ ป.3 - ป.4
ชื่อ นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สอนคอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.2
ชื่อ นางสาวจุรีรัตน์ วิมลกาญจนา ฝ่ายวิชาการ
ชื่อ นางสาววิลาสีนี ศิริพัฒน์ หมวดภาษาไทย
ชื่อ นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง หมวดสังคม
ชื่อ นายทัศน์พล ยะมามัง หมวดคณิตศาสตร์
ชื่อ นางสาวธวัลรัตน์ นวลแพง หมวดวิทยาศาสตร์
ชื่อ นางสาวนิตยา สุมังคะ หมวดภาษาอังกฤษ

อยากมาอบรมขอสมัครที่กทม.ค่ะ
ผานิตเพียรมากโรงเรียนตากพิทยาคมอ.เมือง จ.ตาก โทร.0818864597

ขอสมัครเข้ารับการอบรม ครับ
โรงเรียนน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
บ้านเลขที่ 204/36 หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 โทร 083-6135629

เรียนครูพูนศักดิ์ ที่นับถือ ไม่ได้เป็นครูในกทม. แต่สามารถมาอบรมได้ คุณครูจะรับไหมค่ะ อยู่
โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากค่ะ สนใจอยากสมัครทำสื่อและอยากอบรม หากคุณครูอนุญาต
จะขอสมัครประมาณ 6 คนค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง .ผานิต เพียรมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

รูปภาพของ ssspoonsak

รับครับผม รับทุกที่ครับ
แต่มีข้อแม้ว่า เราไม่ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักให้นะครับ เรารับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และสถานที่ เท่านั้นครับ
สมัครได้ที่นี่เลยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครอบรมที่ กทม.ค่ะ
นางประภาสี ฟูมฟัก ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-5870978 ต่อ 313

ขอสมัครเข้าอบรมครับ ผมนายเฉลิมพล นาบุตร โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร จังหวัดปทุมธานี 0840928166

ขอสมัครอบรม ชื่อ ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางทิพย์อุบล แสนภูวา ครู โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 081-2506607

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์