ม.มหิดล อินเตอร์ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ "Dance DD"

ระเบียบหลักเกณฑ์ในการประกวด
โครงการ “DANCE  DD”
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554

ณ บริเวณเวทีลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

1.  การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2554 ณ หน่วยประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ในวันและเวลาทำการ ในวันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทรศัพท์ 0-2441-5090 ต่อ 1418 และ 1210

2.   ประเภทการแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีม (จำนวน 6 – 10 คน)

3.  วันประกวด
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554
ณ เวทีลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
-    ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 10.00 -10.30   น. ณ บริเวณหน้าเวทีการประกวด
-    เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา 10.30-17.00 น.

4.   คุณสมบัติและการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวด
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม
3. ผู้เข้าแข่งขันจะมีทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งชื่อเข้าประกวดได้ทีมเดียวเท่านั้น
4. เพลงที่ใช้ในการประกวด 5-7 นาที โดยสามารถตัดต่อเพลงที่ใช้ประกวดได้
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ในการประกวดมาเอง
6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์มาใช้ในการแสดงได้
7. ทุกทีมจะต้องมีการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของการแสดง
8. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายสวยงามและเหมาะสม (ไม่โป๊) เช่นไม่สวมเสื้อยืด
กางเกงยีนส์หรือรองเท้าแตะ
9. ท่าเต้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เต้น

5.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมลงชื่อหัวหน้าทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
2.  ใบรับรองจากสถานศึกษา
3.  รูปถ่ายภาพรวมทีม จำนวน 1 ภาพ

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1.  ท่วงท่าลีลา, ความพร้อมเพรียง, การจัดระเบียบร่างกาย,
ความสมบูรณ์ของท่าเต้น, ท่าเต้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เต้น 35  คะแนน
2.  รูปแบบการแสดง, ความคิดสร้างสรรค์, รูปแบบการนำเสนอ 35  คะแนน
การแสดงออกทางอารมณ์, การใช้พื้นที่การแสดง
3.  เครื่องแต่งกายสวยงามและเหมาะสม 20  คะแนน
4.  การรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดสอดแทรก 10  คะแนน
คะแนนรวม           100   คะแนน

7.  รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
พร้อมใบประกาศนียบัตร    จะได้รับเงินรางวัล           7,000     บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
พร้อมใบประกาศนียบัตร    จะได้รับเงินรางวัล           5,000     บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
พร้อมใบประกาศนียบัตร    จะได้รับเงินรางวัล           3,000     บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
พร้อมใบประกาศนียบัตร   จะได้รับเงินรางวัลทีมละ  2,000     บาท

*** ทีมที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวด จะได้รับเงินค่าพาหนะในการเดินทางทีมละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
1. ในวันประกวดหากผู้ร่วมแข่งขันท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
2.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว
3.  สำหรับ “หมายเลข” ผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีม ทางคณะกรรมการจะใช้วิธีจับฉลาก เพื่อจัดอันดับ

การแสดงโดยให้หัวหน้าทีมเป็นผู้รับหมายเลขด้วยตนเองในวันรายงานตัว และติดหมายเลขทีมไว้บนชุดการแสดง

4.  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.muic.mahidol.ac.th/muicdd

5.   สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า
ประกวด “DANCE DD”
เลขที่ 999 หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

*** ทางคณะกรรมการจัดงานจะไม่รับสมัครทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร (FAX)

6.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องหรือคัดค้านใด ๆ มิได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณรสสุคนธ์  พระเนตร โทร 0-2441-5090 ต่อ 1418   E-mail: icpr@mahidol.ac.th

คุณเอกราช    จั่นบางม่วง โทร 0-2441-5090 ต่อ 1210   E-mail: icacb@mahidol.ac.th

วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์