รายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศ

ชื่อรายงาน        รายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศโดยผู้บริหาร

                                โรงเรียนบ้านบน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 
3

ผู้รายงาน              นายอาหมัด  สันขะหรี 

ปีการศึกษา           2553

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                        การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (2) เพื่อนำผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

        โดยใช้ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 12 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต
3 ปีการศึกษา 2553จำนวน 167
คน

                        เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้กับครู มีจำนวน 3 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน
20 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .91
ฉบับที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการทำการวิจัยในชั้นเรียนของครู จำแนกเป็น แบบประเมินการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน
จำนวน 12 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 และแบบประเมินการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 35 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .93
และฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 7 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 ส่วนเครื่องมือที่ใช้กับนักเรียน มีจำนวน 2
ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .92
และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 โดยสาเหตุที่ต้องสร้างเครื่องมือที่ใช้กับนักเรียน จำนวน 2
ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น
เพราะต้องการให้เครื่องมือมีความสอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะของนักเรียนที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นจริงได้มากที่สุด
และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ได้แก่ แผนการนิเทศโดยผู้บริหาร และแบบสังเกตและบันทึกการสังเกตการสอน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
 คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
() และ          ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  

ผลที่ได้จากการศึกษา

                        1. สมรรถภาพด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า (1)  ครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนดีขึ้น
โดยในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการนิเทศโดยผู้บริหาร ครูได้คะแนนรวม
99 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25
ภายหลังการนิเทศโดยผู้บริหาร ครูได้คะแนนรวม 195 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.25 รวมได้คะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้น
96 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 (2) ครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนการนิเทศโดยผู้บริหารได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
1.50 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง แต่หลังการนิเทศโดยผู้บริหารได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.44 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ เปรียบเทียบการพัฒนาในทุกประเด็น ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
0.94 และ (3) ครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนหลังได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.47 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้

                        2. นำผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นผลจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในปีการศึกษา
255
3 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.79 จากปีการศึกษา 2552
ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60.11 โดยมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ
2.68

                        3.
ศึกษาความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อ
การนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแก่เพื่อนครูได้ในระดับหนึ่ง
และคิดว่าการวิจัยในชั้นเรียนช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร ครูมีความคิดเห็นว่า สามารถช่วยให้ครูดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนจนประสบความสำเร็จได้
และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร ด้านปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศโดยผู้บริหาร
คือ ระยะเวลาในการดำเนินการน้อยเกินไป ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการนิเทศและการทำวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปให้เหมาะสม

                        4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(
 =
4.50)
ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(
 =
4.52)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์