โครงงานสิ่งประดิษฐ์

รูปภาพของ cks04325

โครงงาน กระเป๋าอเนกประสงค์

ที่มา

       ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยที่  หากเราทิ้งเกลื่อนกลาดจะทำให้เกิดความสกปรก และไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้การย่อยสลายยากทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่มีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากรการนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า