โครงงานสิ่งประดิษฐ์

รูปภาพของ cks04325

โครงงาน กระเป๋าอเนกประสงค์

ที่มา

       ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยที่  หากเราทิ้งเกลื่อนกลาดจะทำให้เกิดความสกปรก และไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้การย่อยสลายยากทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่มีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากรการนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

วัสดุอุปกรณ์

1. ขวดน้ำอัดลมพลาสติกที่ใช้แล้ว

ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 2 ขวด

2. ซิปความยาว 22 นิ้ว เข็ม เข็มหมุดและด้าย

3. เทป (Masking Tape)

4. กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

2. เพื่อประดิษฐ์กระเป๋าอเนกประสงค์

3. เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้มีจิตสาธารณะ

ขั้นตอน

1.นำขวดพลาสติกขนาดความจุ 2 ลิตรมา 2 ใบ ล้างให้สะอาดและรอให้แห้ง วัดจากก้นขวดขึ้นมา สูง 2.5 นิ้ว แล้วใช้เทปพันรอบขวดที่วัดไว้เพื่อทำเป็นแนวให้ตัด ใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามแนวเทปด้านบน จนรอบ จะได้ก้นขวดออกมาทั้งสองขวด

2. ใช้ปากกาแต้มเป็นจุดบนเทปที่พันก้นขวดจนรอบ แต่ละจุดให้ห่างกันเท่ากับฝีเข็มที่จะเย็บซิปติด แล้วใช้เข็มหมุดเจาะทะลุจุดที่แต้มไว้ทุกจุดเพื่อเตรียมให้ร้อยเข็มเข้าไปได้ง่ายขี้น

3. นำซิปที่มีความยาว 22 นิ้ว (ความยาวของซิปขึ้นอยู่กับเส้นรอบวงของก้นขวด)มาทาบ ด้านในของก้นขวดที่ 1 แล้วใช้เข็มกับด้ายร้อยขึ้นลงตามรูที่ใช้เข็มหมุดเจาะไว้ จนแถบหนึ่งของซิปติด กับขวดจนรอบและร้อยเข็มเช่นเดียวกันกับก้นขวดที่ 2 ให้ติดกับอีกแถบหนึ่งของซิป และทดลองรูดซิป เพื่อให้ฝากระเป๋าติดกัน แล้วจึงดึงเทปที่พันไว้ออกทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้นำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่

2. ได้กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ

3. ได้ฝึกจิตใจให้รู้จักชื่นชมความสวยงามและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

4. ได้ฝึกสมาธิ