สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnppreecha

        การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้จริง จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
  2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง
  3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ข้อควรระวัง  อย่าลอกเรียนความคิดของเพื่อน โปรดใช้ความคิดของตนเอง ใช้เวลา 30 นาที

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ

รูปภาพของ pnp34995
การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean
ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการศึกษาการเข้าสังคมการทำงานต่างๆให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
รูปภาพของ pnp34996

 

ที่มา   http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&biw=1034&bih=637&gbv=2&tbm=isch&tbnid=VdOJx0CrAwCevM:&imgrefurl=http://www.tkpark.or.th/tk/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1847%26Itemid%3D151%26lang%3Dth&docid=3KXUFOavRT6qIM&w=200&h=160&ei=j_N7TsakCojUrQem9czoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=806&vpy=322&dur=12&hovh=128&hovw=160&tx=52&ty=43&page=12&tbnh=126&tbnw=158&start=159&ndsp=13&ved=1t:429,r:12,s:159

ความพร้อมในการเปิดประเทศเสรีในกลุ่มอาเซียน

เตรียมจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและต้องฝึกเป็นคนที่ทำงานต่างๆได้ดีและต้องเตรียมตัวฝึกภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ

รูปภาพของ pnp34982

 

 

 

 

ตัวหนังสือน่ารัก by www.zalim-code.com

 

 

 

สิ่งที่ผมเตรียมตัวคือ...

                             การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาครั้งจากตอนแรกต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าในประเทศอาเซียนนี้พวกเราต้องได้ภาษาเพิ่มครับ เพราะภาษามีส่วนสำคัญมากครีบกับการทำงาน ติดต่อ ต่าง ๆ ทั้งในปรเทศและต่างประเทศ แต่ส่วนมากเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสาร แต่ถ้าเรายิ่งได้ภาษาเพิ่มเราก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับ นับถือ และหางานทำได้ง่ายกว่าคนอื่นครับ

 

 

  อ้างอิง http://www.zalim-code.com/codeatoz.htm

 

รูปภาพของ pnp32353

 การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศ Asean  ในปี  2558

        เราควรฝึกฝนการใช้ภาษาต่างๆๆๆให้มาขึ้น เพื่อจะได้สนทนากับชาวต่างชาติในกลุ่นอาเซียนได้

และเพื่อจะได้ความเคยชิน  และศึกษาวัฒนธรรมให้มากขึ้น

       

                    แหล่งที่มา : http://www.google.co.th

รูปภาพของ pnp32570

เเหล่งที่มาของรูป : http://aseanpiya.files.wordpress.com/2011/01/2037asean-map.gif

                        http://www.prachatai.com/sites/default/files/u10/asean.jpg

รูปภาพของ pnp34990

                                     

                                    แหล่งที่มา : http://aseanpiya.files.wordpress.com/2011/01/2037asean-map.gif

 

รูปภาพของ pnp32648

                                               

                                                     การเตรียมตัวรับรับการเปิดประเทศอาเชียน

              1.ศึกษาภาษาต่างๆเพิ่มให้มากขึ้น

              2.สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเพือก้าวสู้อาเชียนอาเชียน

              3.มีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน

              4.ส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา

             5.การเชือมโยงด้านวัฒธรรมระหว่างประเทศ

 

แหล่งที่มา
รูปภาพของ pnp34991

อีก 4 ปีข้างหน้า คือปี 2015   ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีอยู่ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียตนาม

แหล่งที่มา  http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=48zlbdQwsY5iHM:&imgrefurl=http://www.nu.ac.th/nuweb10/news_view.php%3Fn_id%3D3703%26action%3Dview&docid=wqt-eCGlTEDQNM&w=296&h=272&ei=2LJ2TrW3Asjk4QSE46WkDQ&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=187&page=3&tbnh=108&tbnw=118&start=46&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:46&tx=83&ty=72

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

1. เร่งสร้างบุคลากร 

2. เน้นภาษาที่ต้องปรับตัวเอง

3. ติดตามข่าว เข้าใจประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไทยจะเสียโอกาสหรือมีอุปสรรคอย่างไร โอกาสมักจะมาพร้อมกับอุปสรรค จึงต้องปรับตัว เช่น เรียนรู้การขายระบบออนไลน์ที่ต้องมีหลายภาษา ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก 4 ปีเท่านั้น   

   

 การเตรียมตัวเป็นประชาคมอาเซียน                   

    เราจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนตรงเวลามีคุณภาพและมีศักยภาพเพื่อให้แข่งขันกับนานาประเทศได้โดยไม่เกิดปัญหา

รูปภาพของ pnp32501

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

ข้าพเจ้าเตรียมตัวคือศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนเพราะอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นข้าพเจ้าจึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

เพื่อตอบคำถามผู้คนที่จะเข้ามาถามซึ่งตัวของข้าพเจ้าที่เป็นนักเรียนก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น

ที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาเพราะการประุมอาเซียนนั้นเป็นการที่หลายประเทศจะหันหน้าเข้าหากันเราจึงควรที่จะศึกษาภาษาประเทศอาเซียนให้มากขึ้น

                                                             

แหล่งที่มา

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992558&start=225&hl=th&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=S-dprywmEK0fwM:&imgrefurl=http://hilight.kapook.com/view/33110&docid=jyJ50xj-Eez-4M&w=450&h=300&ei=uq92TqzwC6ag4gTxz8SBDw&zoom=1&iact=hc&vpx=455&vpy=236&dur=2371&hovh=183&hovw=275&tx=152&ty=105&page=11&tbnh=105&tbnw=140&ndsp=22&ved=1t:429,r:17,s:225&biw=1366&bih=587

รูปภาพของ pnp34993

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความร่วมมือต่าง ๆ เป็นลำดับและในที่สุดอาเซียนได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามมา  เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  อาเซียนจึงมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน  มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้  ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวีภาคี หรือระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ อาฟต้า) มาแล้ว 15 ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สำเร็จ  ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก  นอกจากนี้  ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน  ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวมimages by free.in.th

รูปภาพของ pnp32500

ส่งงานคะ

(ข้อโทษคะหนูทำผิดด้วยความเคยชินคะ)

สิริวรรณ  เลขที่ 31คะ

http://www.thaigoodview.com/node/113848

รูปภาพของ pnp32712

ประเทศไทยจะดีขึ้นหากทุกไปเทศรวมมือกัน

รูปภาพของ pnp34987.

                                                    ความพร้อมรับในการเปิดอาเซียน

1.ต้องปรับตัวทั้งในด้านภาษาของแต่ละประเทศ

2.เตรียมพร้อมในด้านการค้าการเกษตรเพราะจะทำอาเซียนเราดีขึ้น

3.ช่วยป้องกันการก่อการร้ายหรือการปัญหาทั้งด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมและการขยายการค้าออกไปยังประเทศต่างต่าง

รูปภาพของ pnp32326

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

1การปรับตัวของเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่การเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

2.จะมีการแข่งขันสินค้ามากขึ้นเพราะสินค้าที่จะนำเข้าจากประเทศอื่นมาประเทศเรา

3.เตรียมความข้นเข้มของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

4.เตรียมความพร้อมที่จะเกิดทรัพยากรน้อยลง

 

แหล่งที่มา. http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/asean_flag.jpg

รูปภาพของ pnp32725

 

 

 ผมมีความคิดเห็นว่าการที่asean ที่จะเปิดในปี2558 นั้นมี ทั้งประโยช์เเละข้อเสียอยู่ดังนี้

ประโยชน์ 

ทำใหเประเทศในกลุ่มaseanมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเเละการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเเละเป็นการ่วยเหลือกันในหลายๆด้านเเละเพิ่มโอกาศใน

การหางานของคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเเละได้ศึกษาภาษาของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เเละอีกอย่างทำให้เหล่าประเทศในกลุ่มasean

ได้สามัคคีในการร่วมมือกัน่วยเเก้ปัญหาระหว่างประเทศอย่างสันติเเละประนามประเทศที่ใ้กำลัง

ข้อเสีย

คนที่เพิ่งจบมาอย่างในประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงในการตกงานเพราะประเทศไทยนั้นในการศึกษาภาษาต่างประเทศนั้นยังด้อยกว่าในหลายๆๆ

ประเทศจึงอาจทำให้เกิดการเเย่งงานกันได้นะครับ

รูปภาพของ pnp32643

http://www.thaigoodview.com/node/113847

รูปภาพของ pnp34985

ขอโทษ ครับ ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/113846

นายฤทธิชัย ลิมปิวรรณ ม.6/9 เลขที่22

รูปภาพของ pnp32383

 การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

  ต้องเรียนรู้ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อในการสื่อสาร และการติดต่อซื่อขายข้าวของเครื่องใช้กัน ต้องต้อนรับกลุ่มประเทศ อาเซียน ให้ดีและได้รับความสะดวกสบายให้เหมือนคนในประเทศ และต้องป้องอาชญากรรมและการก่อการร้ายเพราะมีคนมากมายที่เข้ามามีทั้งคนดีและคนไม่ดี การดูแลในเรื่องโรคต่างๆที่จะเข้ามา ต้องตรวจโรคและอาวุธก่อนเข้ามาในประเทศเพื่อป้องกันการก่อการร้าย

 

 ที่มา http://www.nfe.go.th/joomla2/images/stories/53124/logo%20asean1.jpg

 

 

ในความคิดเห็นของผมนั้น การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 นั้น เราต้องสามารถสื่อสารกับเพื่อบ้านเราได้ต้องเพื่อการค้าขายแล้วต่อไปในอนาคตแรงงานไทยก็จะสามารถไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรีต่อไปนักเรียนอย่างเราก็สามรถไปศึกษาที่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรีสินค้าไทยก็จะส่งสินค้าส่งออกมากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประเทศไทยรายได้ก็จะเข้ามาในประเทศมากขึ้น...      

 

 

 

 แหล่งอ่างอิง                                                                                                                                                    

 

รูปภาพของ pnp32644

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/113845

 

รูปภาพของ pnp32605

1.มีข้อดีในเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศYell

2.ทำให้ประเทศมีความเจริญLaughing

3.มีความมั่นคงระหว่างประเทศCool

4.มีความเก่งเรื่องภาษาต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนMoney mouth

5.ประเทศจะมีคววามพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ainne&month=12-2010&date=27&group=1&gblog=112

รูปภาพของ pnp32705

                     

การเตรียมพร้อมกับการเปิดประเทศกลุ่ม Asean

      

 

 

การเตรียมตัวของประเทศไทยเมื่อเปิดเป็นประเทศอาเซียนจะต้องมีความเตรียมตัวให้พร้อม อย่างเรื่องภาษาสำคัญมาก เพราะว่าในการเปิดเป็น

 ประเทศอาเซียนจะมีชาวต่างชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้ามาในประเทศ เพื่อมาแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษา ด้านแรงงาน  ด้านการ

ศึกษา  และด้านเศรษฐกิจ  ทั้งหมดที่กล่าวมาทุกด้านจะส่งผลดีและผลเสียให้กับประเทศ โดย


 ผลดีที่จะเกิดขึ้นคือ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การค้าขายการส่งออกเพิ่มมากขึ้นโดยไม่เสียภาษี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประ

 เทศอาเซี่ยน

 ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ เกิดการถูกแย้งงานในประเทศจากประเทศอื่น การศึกษาหรือภาษาเราสู้ประเทศอื่นไม่ได้ การค้าขายมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

ถูกแย้งซื้อที่ดินที่ทํามาหากินในประเทศทําให้คนในประเทศไม่มีที่ดินหรือที่ทํามาหากิน การเตรียมตัว ควรจัดการศึกษาให้ดีขึ้นเตรียมพร้อมสู่การ

แข่งจากคนประเทศอื่น ให้ความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้นให้คนในประเทศพูดภาษาอังกฤษได้ พยายามไม่ขายที่ดินในประเทศของตนเอง

รูปภาพอ้างอิงจาก http://www.google.co.th/imgres?q=asean&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1XiAa6wJ4QIZGM:&imgrefurl=http://thailand-business-news.com/th/asean/31386-prime-minister-starting-asean-trips-with-brunei&docid=BfhjwOs3fibyKM&w=425&h=248&ei=Fad2TsrsDMf34QSx9Ii1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=939&vpy=219&dur=2309&hovh=171&hovw=294&tx=162&ty=79&page=2&tbnh=84&tbnw=144&start=21&ndsp=21&ved=1t:429,r:5,s:21&biw=1366&bih=587

 

 

 

 

 

รูปภาพของ pnp32443

Asean

รูปภาพของ pmp32471

1.ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.ส่งเสริมสันติภาพทางไมตรี

3.เสริมสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

4.ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5.ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย

ไฟล์:สัญลักษณ์ของสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน.png

/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.

 

รูปภาพของ pnp32312

การเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนแปลงใน อาเซียน

 

 

 ด้านการศึกษา : เราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาเป็นอันดับแรก เพราะ ภาษาที่ใช้ในอาเซียนนั้นเป็นภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ถ้าคนไม่เก่งภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ก็แย่หน่อยนะ

ด้านแรงงาน : เราต้องเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปงของการทำงาน โดยอาจจะต้องไปทำงานใน 10 ประเทศอาเซียนก็เป็นได้

 เช่น อาชีพวิศวะกรรมศาสตร์ อาชีัพหมอและพยาบาล อาชีพสถาปัยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้เราอาจจะโดนแย่งงานจากคนใน 10 ประเทศอาเซียน

เราเป็นประเทศเปิด ถ้าเราทำงานได้ไม่ดีพอ

ด้่านการเกษตร : เราต้องเตรียมความในเรื่องการส่งออกผลผลิต อาจจะต้องเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และ ต้องเพิ่มเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น

รูปภาพอ้างอิง : http://www.manager.co.th/smes/viewnews.aspx?NewsID=9540000087503

รูปภาพของ pnp32340

 

 ความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

การเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศในหมู่อาเซียน

การเตรียมพร้อมของข้าพเจ้า คือ เราจะต้องขยัน

จะต้องพัฒนาพัฒนาทั้งฝีมือเเรงงาน เเละความคิดต่างๆ

เพราะ เมื่อเปิดประเทศเเล้วทุกประเทศในหมู่อาเซียนสามารถเข้ามาทำงานได้โดยถูกกฏหมาย

เราจะต้องเร่งพัฒนา ฝีมือตนเอง

 
 แหล่งอ้างอิงมาจาก

รูปภาพของ pnp34992

 

 

 

  love love

 

 

 สิ่งที่ต้องเตรียมตัว...

1.ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเวลาครูสอน

2.หาหนังสือที่เกี่ยวกับอาเซียนมาอ่าน

3.หาที่เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

4.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

5.ดูแหล่งข่าวต่างๆที่มีประโยชน์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

6.ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลข่าวสาร

7.ถ้าเจอชาวต่างชาติให้เข้าไปทักทาย หรือพูดคุยด้วย

8.ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นชาวต่างชาติ ให้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

            อ้างอิง http://www.zalim-code.com/codeatoz.htm

                     http://ecard.kapook.com/category.php?category_id=93

                     http://picpost.meemodel.com/cartoon/8876.html

                     http://love-is-love.exteen.com/20090206/graphics-flash-7

                                                          

                                      

รูปภาพของ pnp32420

แหล่งที่มา

http://education.enn.co.th/352-%22%E0%B8%A8%E0%B8%98.%22%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html

ในการเตรียมพร้อมที่จะเข้ารวม Asean ในปี 2558 นั้น สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีเป็นอย่างแรกคือภาษาครับ ถ้าเราไม่มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

จะทำได้ยากแล้วเราจะทำให้ยากในการทำงานไม่ว่าด้านใดก็ตาม

http://203.172.179.25/historysk1/his4/asean.htm

 

เพลง อาเซียนร่วมใจ

http://www.youtube.com/watch?v=sZ_RZR5rZYg

เพลง The Asean Way

http://www.youtube.com/watch?v=4d07LWgPzIA&feature=related

รูปภาพของ pnp34980

 

 

 

 

 

ผมมีความคิดเห็นว่าการที่asean ที่จะเปิดในปี2558 นั้นมี ทั้งประโยช์เเละข้อเสียอยู่ดังนี้

ประโยชน์ 

ทำใหเประเทศในกลุ่มaseanมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเเละการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเเละเป็นการ่วยเหลือกันในหลายๆด้านเเละเพิ่มโอกาศใน

การหางานของคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเเละได้ศึกษาภาษาของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เเละอีกอย่างทำให้เหล่าประเทศในกลุ่มasean

ได้สามัคคีในการร่วมมือกัน่วยเเก้ปัญหาระหว่างประเทศอย่างสันติเเละประนามประเทศที่ใ้กำลัง

ข้อเสีย

คนที่เพิ่งจบมาอย่างในประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงในการตกงานเพราะประเทศไทยนั้นในการศึกษาภาษาต่างประเทศนั้นยังด้อยกว่าในหลายๆๆ

ประเทศจึงอาจทำให้เกิดการเเย่งงานกันได้นะครับ

 

  

รูปภาพของ pnp32638

การเตรียมตัวต้อนรับ Asean ในปี 2558

 อยากจะให้มีการนำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และรวมถึงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนกันศึกษา อีกทั้งยังต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า เพราะแต่ละประเทศก็จะมีภาษาเป็นของประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่ส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤกในการสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่

ข้าพเจ้าก็เลยอยากให้มีการแลกเป็นกันไม่ว่าจะเป็นทางภาษารึว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าได้รู้ถึงภาษาของแต่ละประเทศอาเซียนก็อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง .. : )

 ที่มาของภาพ - http://www.labcompliance.com/info/2009/090708-asia-mra.aspx

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์