สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnppreecha

การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้จริง จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
  2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง
  3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ข้อควรระวัง  อย่าลอกเรียนความคิดของเพื่อน โปรดใช้ความคิดของตนเอง ใช้เวลา 30 นาที

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ

ความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean_info_home.html

ในปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีบทบาทสำคัญกับตัวเราเป็นอย่างมาก โดยที่กลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยที่ 10 ประเทศนี้จะมีบทบาทสำคัญกับประเทศไทยมาก 

ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม การค้า การลงทุน และในด้านอื่นๆอีก และที่สำคัญในการเปิดเสรีอาเซียน

ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเสรี ซึ่งในอนาคตก็สามารถทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างอิสระ

ส่วนในการรับมือกับการเปิดอาเซียน เราควรที่จะศึกษาข้อมูลประวัติในด้านต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน

และตั้งใจเรียนในด้านของภาษาอังกฤษและรวมไปถึงภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ซึ่งต่อไปเมื่อเปิดอาเซียนแล้ว

มันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับในอนาคต

               นาย ชัยภัทร นิ่มสกุล  ม.6/12  เลขที่ 13            

รูปภาพของ pnp32452

 

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในAsean ในปี2558

      1. ควรศึกษาเกี่ยวกับประวัติที่มาของการเกิด Asean

      2.ควรมีความรู้เกี่ยวกับภาษา เพราะจะช่วยในการสื่อสาร การทำธุรกิจ และการที่เราจะได้ไม่ถุกหลอกได้

      3.เรียนรู้ศึกษาประวัติของประเทศ Asean

      4.ศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ Asean

      5.ฟังข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Asean

      6.เราควรสื่อถึงความเป็นชาติำไทยของเราให้ชาว Asean ประเทศต่างๆได้รู้

     

รูปภาพของ pnp 32322
ความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558
ในการที่กลุ่มประเทศอาเซียน จะเปิดเสรีนั้น เราทุกคนต้องมีความพร้อมในการต้อนรับการมาของเพื่อนต่างแดน  โดยฉะเพราะ การใช้ภาษา ทุกคนต้องใช้ภาษาได้ และตามมาด้วยการศึกษาวัฒนธรรมของชนชาติที่มาอยู่ในชุมชนของเรา ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่้างไร  และ ที่สำคัญคือเราทุกคนห้ามไปทำตัวเหมือนคนใช้ แก่เพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาทำงาน เรียนหนังสือ ในประเทศเรา เพราะ มันจะเป้น การ แสดงออกที่ไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ของประเทศไทย และ อีกสิ่งหนุ่งที่ลืมไม่ได้คือ การ มีน้ำใจ การเรียนรู้ภาษาของ เพื่อนใหม่ เพราะถ้าไม่เรียนรู้ภาษาของเพื่อนต่างชาติ เราก้จะมๆไ่สามารถ รับรู้ได้เลยว่า เขาคิดยังไง หรือเขาพูดอะไรที่ไม่ดีใส่เราหรือเปล่า  และที่สำคัญยิ่ง คือการ ไม่ทำร้ายเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่กับเรา ไม่ไปเบียดเบียน และ อย่าทำตนว่า ข้าเจ๋ง ข้าใหญ่ เพราะมันจะทำให้ประเทศเรา การเป็นประเทศที่ไร้วัฒนธรรม ... ขอบคุณครับ
แหล่งอ้างอิง http://www.mfa.go.th/web/3019.php
 
นายปองสิชฌ์ นา้เมื่อง ม.6/12 เลขที่1 ครับ    (ส่งใหม่)
รูปภาพของ pnp 32344

พยายามที่จะใช้ภาษาในชีวิตประจำวันให้มากกว่า 2 ภาษา เช่น ควรใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลเชีย
 เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเทศต่างๆในปี2558  และเมื่อมีการเปิดประเทศเสรีของอาเซียน ก็จะทำให้การเรียนของเรานั้นยากขึ้นเราอาจจะแพ้ประเทศอื่นๆถ้าเราใช้ได้แค่2ภาษา ฉะนั้นเราควรศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างๆในกลุ่มอาเซียนให้มากที่สุด
และส่วนการทำงานอาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนไทยจะถูกแย่งงานจากประเทศต่างในอาเซียนเพราะคนในอาเซียนก็จะสามารถเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยได้อย่างเสรี และเนื่องจากคนไทยอ่อนทางภาษาจึงทำให้มีเปอร์เซ็นที่คนไทยจะตกงานเป็นไปได้อย่างสูงทีเดียว

               
Thanks: Ro ฝากรูป

นางสาว   จิรวรรณ    พุอ้อย  ม.6/12   เลขที่ 14

 


Thanks: Ro ฝากรูป

รูปภาพของ pnp 35026

 การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

   ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ข้าพเจ้านั้น มีความเห็นในเรื่องของ ภาษา เพราะ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ภาษา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน ในเมื่ออาเซียนเข้ามา 10 ประเทศ เราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ถ้าเรามีพื้นฐานทางภาษาที่ดี แน่นอนว่า เราคงได้เปรียบมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ไม่ใช่แค่ 2 ภาษาเท่านั้น เราต้องเรียนรู้ทุกๆภาษาเพื่อพัฒนาตนาเองในเรื่องของการสื่อสาร ยิ่งได้หลายภาษาก็ยิ่งดี ค้านต่อไป คงเป็นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ที่เราควรต้องรู้และในบางส่วนเราคงรับเอาเข้ามาใช้ เช่น อาหารการกิน ในแต่ละประเทศจะมีมากมายที่ขึ้นชื่อ เราควรรู้ไว้ เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องการแต่งกาย เป็นต้น แต่เราต้องไม่ลืมความเป็นไทย ของเราอย่างเด็ดขาด ต้องช่วยกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่ตลอดไป

   ด้านเศรษฐกิจ ไทยต้องปรับตัวและพัฒนา  ในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ  เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการของต่างประเทศ เพื่อให้ไทยได้ก้าวสู่เศรษฐกิจโลก

   ด้านการศึกษา เราต้งอพัฒนาอย่างเร่งด่วน และคำนึงถึงผลที่ได้รับกลับมา ควรให้มีคุณภาพ ที่ดีขึ้น

การที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เราต้องอย่าแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ในเมื่อเรามารวมตัวกันแล้ว เราต้องเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมของทุก 10 ประเทศ ที่สำคัญอาเซียนกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมาก

  

 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTigEQjiN78Q9rkoNb6vWvHfSLmd3e7W6nuBHcs690U1KeA5_mrTs9dFjY5Ng

 

รูปภาพของ pnp35023

การแสดงความเห็นในการเปิดกลุ่มประเทศอาเซียน

                       ในการเปิดกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น  ต้องมีการปรับตัวหลายๆอย่างทั้งด้านความเป็นอยู่กับคนในสังคมที่มาจากประเทศอื่น  ไม่ใช่คนในประเทศเรา  ต้องเตรียมพร้อมในดด้านภาษา  เพราะภาษาที่จะใช้ในการพูดนั้นก็จะไม่ได้มีแค่ภาษาไทยภาษาเดียวยังมีอีกหลายๆภาษาที่เพิ่มขึ้นมา  เราต้องเรียนรู้ภาษาที่เพิ่มขึ้นนั้นให้ดีขึ้น  เพราะจะต้องมีการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ  ซึ่งจะต้องใช้หลายๆภาษา   เตรียมตัวในการที่จะต้องปรับตัวกับคนหลายๆประเทศว่าใครเป็นอย่างไร  เมื่อทำงานร่วมกันแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขหรือไม่  ใครดีใครร้ายก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไป  ในการทำงานนั้นก็จะหางานได้ยากขึ้นเพราะคนทุกคนสามารถทำงานในต่างประเทศได้  อัตราการว่างงานก็จะมีเพิ่มมากขึ้น  เราจึงต้องขยันมากๆในการหางานต่างๆ  เราต้องศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น  ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจและสัง  ด้านการศึกษาของประเทศนั้นๆว่าเป็นเช่นไร  เพื่อที่เราจะได้มาปรับในการใช้ชีวิตเมื่อเปิดกลุ่มประเทศอาเซียน

รูปภาพของ pnp32601

การเตรียมตัวรักการเปิดปประเทศกลุ่ม ASEAN ในปี 2558

    

      1. จะเป็นเรื่องภาษา  คือ การรวมกลุ่มในครั้งนี้จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทุกคนจะต้องปรับตัวโดยที่ทุกๆคนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอักกฤษได้ดี และสามารถใช้สื่อสารได้ เมื่อมีความสามารถรในภาษาอังกฤษก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การทำธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

       2. ด้านแรงงาน แรงงานจะต้องฝึกฝนความสามารถ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเลือกงานทำได้เยอะกว่าคนอื่น เพราะผู้จ้างงานส่วนใหญ่ก็จะเลือกผู้มีความสามรถไปทำงาน 

จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มครั้งนี้ ทำให้ต้องปรับตัวในหลายๆๆอย่าง เพื่อที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้

ที่มา: http://aseanpiya.wordpress.com/

 

เพลงประจำ ASEAN

รูปภาพของ pnp35018

( ส่งข้อสอบค๊ะ )

นางสาวจารุวรรณ  ลูกตุ้มทอง

ชั้น ม. 6/12  เลขที่ 37

 

http://www.thaigoodview.com/node/114028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ pnp32439

ส่งค่า...ครู

 

http://thaigoodview.com/node/114026

นิชานันท์ นิวาศะบุตร 6/12 เลขที่ 21

รูปภาพของ pnp32656

ส่งข้อสอบครับครู

นายธนพล พัชรวิโรจน์สกุล

ม.6/12 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/114027

รูปภาพของ pnp32637
ข้อความคิดเห็น^^
การเปิดอาเซียนในปี2558นี้มีทั้งข้อดีเเละข้อเสียเกิดขึ้นพร้อมกันข้อดีข้อของในประเทศของเรานั้นอาจจะทำให้ในประเทศของเรามีการค้าการลงทุนมากขึ้นข้อเสียนั้นอาจจะทำให้มีการเเข็งขันด้านต่างๆมากขึ้นการเตรียมความพร้อมเราอาจจะมีการศึกษาภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นหรือศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน
เเหล่งที่มา
รูปภาพของ pnp32650

 

การเตรียมความพร้อมและการปรับตัว

        การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งเรื่องทาง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าหรือธุรกิจต่างๆ หรือแม้กระทั่งการศึกษา การใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เราควรเตรียมตัวหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง คือ

        1. การเตรียมตัวในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เราทุกคนอาจเจอะเจอกับชาวต่างชาติ ฉะนั้นเราควรเตรียมตัวในด้านการใช้ภาษาให้พร้อม

        2. ด้านการศึกษาเราจะต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะหากเปิดประชาคมอาเซียนก็จะทำให้มีประชากรมากมายเข้ามาทำให้เราต้องพัฒนาตนเองให้มากเพื่อเตรียมพร้อมกับการศึกษาในอนาคต

        3. ทางด้านเศรษฐกิจ ในทางด้านการค้า เราอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย

      ฉะนั้นโดยรวมแล้วเราควรมีความเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอยู่เสมอและตลอดเวลา เราไม่จำเป็นเลยที่จะรอให้เปิดอาเซียนก่อน แต่เราควรที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและตลอด

รูปภาพของ pnp32575

ประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียน ใน ปี 2558 ผมที่เป็นนักเรียนมีความพร้อมดังนี้

1.  ทางด้านภาษา  จะมีอีก 9 ประเทศ ที่จะเข้าสู่อาเซียน เราต้องมีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาทางราชการที่จำเป็นต้องใช้ทั่วโลก

2. ทางด้านการศึกษา  จะเข้าสู่อาเซียนเราต้องพร้อมทางด้านภาษาเราต้องพร้อมทางด้านวัฒนธรรมและต้องเข้าสู่สังคมใหม่ฉะนั้นแล้ว เราต้อง

พร้อมที่จะรับมือทางด้านต่างๆ

รูปภาพของ pnp32378

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ASEAN Economic

Community (AEC) 2015 

          อีก 4 ปีข้างหน้า คือปี 2015   ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีอยู่ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียตนาม

         ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล  ผอ.ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวว่า ภาคธุรกิจร้อยละ 80-90 ของไทยเป็นธุรกิจประเภท SME จึงถือว่า SME เป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจไทย แต่ปัญหาอันดับหนึ่งคือ มุ่งแข่งขันภายในประเทศเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด ลืมมองเรื่องที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตั้งเป้าว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 และไทยกับประเทศสมาชิก 5 ประเทศ กำหนดจะรวมตัวกันปี 2015 ประเด็นสำคัญก็คือ ลดอัตราภาษีลงเหลือศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไทยหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาแรงงานมีฝีมือมีจำกัด จะยิ่งไหลออกนอกประเทศ  

         ผอ.ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  กล่าวอีกว่า ทางแก้ปัญหาของผู้ประกอบการคือ

1. เร่งสร้างบุคลากร 

2. เน้นภาษาที่ต้องปรับตัวเอง

3. ติดตามข่าว เข้าใจประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไทยจะเสียโอกาสหรือมีอุปสรรคอย่างไร โอกาสมักจะมาพร้อมกับอุปสรรค จึงต้องปรับตัว เช่น เรียนรู้การขายระบบออนไลน์ที่ต้องมีหลายภาษา ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก 4 ปีเท่านั้น                            

         ดร.วิษณุ  กล่าวด้วยว่า  ภาครัฐยังให้ข้อมูลข่าวสาร ทำความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนไม่ดีพอ  รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาให้ความรู้เรื่องนี้  ต้องเปลี่ยนประเทศที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือประเทศคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์  มาเลเซีย  มาเป็นพันธมิตร    SME ส่วนใหญ่ของไทยส่งออกไปตลาดในกลุ่มประเทศที่สู้เราไม่ได้ ขณะที่ SME เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของอาเซียน จึงต้องเร่งให้ความรู้ประชาชน

          นอกจาก SME ที่ภาครัฐต้องให้การดูแลแล้ว เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่คือชนชั้นกลางที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อาชีพที่ทำส่วนใหญ่จึงมักจะเป็น มนุษย์เงินเดือน หรือ ลูกจ้างมืออาชีพ ที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น มาตรฐานความสามารถทางด้านวิชาชีพของตัวเราเป็นอย่างไร ต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอย่างไรบ้าง อย่างน้อยเพื่อให้เราถูกเลือกเข้าทำงาน เพราะคู่แข่งขันของเราจะเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว

www.upfree.com


Thanks: ฝากรูป SEO

http://www.youtube.com/watch?v=YrnK5UQDdO0&feature=colike

รูปภาพของ pnp32760

When The Asean Community Come In…!

ในปีที่กำลังจะถึงนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาคมอาเซียนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากในหลายๆด้าน ทั้งผลดีและผลเสีย และแน่นอนย่อมทำให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตนเองในหลายๆด้านเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนื่องด้วยวัตถุประสงค์หลักของประชาคมอาเซียนก็เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสร้างความพัฒนาในด้านต่างๆให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทสมาชิก และผมในฐานนะ “นักเรียน” คนหนึ่ง ผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้น “ด้านการศึกษา” ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากเพื่อสร้างความเป็นสากลและความเป็นเอกภาพ โดยนักเรียนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ เช่น เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารในฐานะภาษากลางของอาเซียน และพัฒนาทักษะภาษาที่ 3 เพื่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกอีกด้วย และประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างทัศนคติอันดีตั้งแต่เล็กในแวดวงการศึกษาเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้น และนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ที่มาของรูป http://english.vov.vn/Home/Building-a-peoplecentred-ASEAN-community/20109/119863.vov

รูปภาพของ pnp32698

 การเตรียมตัวในการรับมือการอาเซียน

1. เตรียวตัวเพื่อการศึกษาที่จะต้องในแบบแผนเดียวกัน

2.เตรียมตัวในด้านภาษาที่จะต้องมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

3.เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ

4.ฝึกให้ตนเองมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านเพื่อเตรียมตัวแข่งขันกับประเทศอื่น

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0r0ST_7QIpTU3cYSMnGV_RjeFD9_fYHfiDE_c7wySl00tsKTe8A

1.การเเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสมาคม Asean คือ 1ต้องเตรียมพร้อมทางด้านภาษา 2.ต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศAseanให้เข้าใจ 3.ศึกษากฏหมายของประเทศ Asean  4. การเตรียมความพร้อม ทางการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

file:///C:/Users/COM_A01/Pictures/blog-110633-0-358482-08663.jpg

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H3EbgD1aLnQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

นายสิรวิชญ์ วิเศษสุรการ ม.6/12 เลขที่7

รูปภาพของ pnp32333

         สำหรับการเปิดกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะตัวเราเอง ต้องมีการแข่งขันกับคนในประเทศต่างๆในกลุ่มอเซียน

การศึกษาย่อมมีความสำคัญมากเราจึงต้องสนใจในการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาสื่อกลางในการสื่อสารสำหรับ

บุคคลและทางการ การรับมือในหลายๆทางโดยการศึกษาข้อมูลว่าเกิดขึ้นอย่างไรและมีจุดมุ่งหมายอะไรของการรวมกลุ่ม จากนั้นเราก็ปรับตัว

และหาจุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบการศึกษาและทำงานใหม่ในอนาคตของเราเพราะมีผล อย่างมากแน่นอนในทางเศรษฐกิจใน

อนาคตและการดำรงชีวิตและไม่แน่ในอนคตที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย เราจึงต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ

ประเทศไทยเราในอนาคต

        

     ที่มาของรูปนี้ http://www.siamintelligence.com/wp-content/uploads/2011/02/Asean-Map.gif  

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง  5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม  มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ  รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)  นายเอส  ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์ และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538)  ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์หลัก  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน  นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทำเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะด้าน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น

รูปภาพของ pnp32445

ในการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 นี้ เนื่องจากจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมาก จะมีการแย่งงาน แย่งที่อยู่อาศัย และแย่งอาหารมาก เราจึงต้องตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อลดจำนวนการแย่งงานของชาวต่างชาติ โดยการตั้งใจเรียนภาษาต่างประเทศ อาจเป็นภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพให้เก่งเท่ากับชาวต่างชาติ ในปัจจุบันคนไทยค่อนข้างที่จะด้อยคุณภาพเนื่องจากไม่มีระเบียบและไม่ซื่อสัตย์ในสังคม เช่น การแทรกแถว การโกงชาติ จึงทำให้ขาดความเชื่อมั่นไปบ้าง แต่ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะสามารถอยู่ได้ในประชาคมอาเซียน และสร้างประเทศให้มั่นคง คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ผลกระทบที่ได้อาจจะมากสำหรับประเทศไทยและตัวเรา แต่ถ้ามองถึงประโยชน์ก็มีบ้างเหมือนกัน

http://youtu.be/mn31kHEPhXM

รูปภาพของ pnp32632

ความคิดเห็นของดิฉัน .. ในการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558

   -  ในการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ในกลุ่มของนักเรียน จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างมาก ในการศึกษาจากการเรียนปกติในประเทศไทยเรา เรียน 8 เดือน ปิดเทอม 4 เดือน แต่ในประชาคมอาเซียนในอนาคตนั้นการเรียนจะต้อง เรียน 6 เดือน ปิดเทอม 6 เดือน

   - ภาษา เป็นส่วนสำคัญมากในอนาคตเป็นอาเซียน 10 ประเทศ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ซึ่งเราจะต้องศึกษาภาษาอังกฤษให้มาก ๆ และบุคคลากรต่าง เช่น ครู ต้องเร่งให้การศึกษานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อในอนาคตเด็กไทยเราจะได้ทัดเทียมประเทศต่าง ๆ

  - และส่วนที่สำคัญมากที่สุด คือการดำเนินชีวิต ซึ่งชาวต่างประเทศ จะเข้ามาทำงานในประเทศเราอย่างเสรีซึ่งเราต้องคอยพัฒนาตนเองอยู่เสมอ .. 

 

แหล่งอ้างอิง : - http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=cMG_VeaCvN6UyM:&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/74767&docid=3q6hXe0rUF3DhM&w=360&h=242&ei=vGF5Tr7TCoG_0QXl7sHJAQ&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=2&page=1&tbnh=105&tbnw=114&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=55&ty=52

  -   http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_Pz68hH-jUebtM:&imgrefurl=http://www.thaingo.org/writer/view.php%3Fid%3D1109&docid=XAvtc9EPCG1pGM&w=200&h=282&ei=vGF5Tr7TCoG_0QXl7sHJAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=906&vpy=177&dur=1867&hovh=225&hovw=160&tx=125&ty=142&page=1&tbnh=114&tbnw=81&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0&biw=1366&bih=587

 

 

 

รูปภาพของ pnp32354
การเปิดประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 นี้ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ทุกๆ คนต้องมีการปรับตัวในเรื่องบางเรื่อง เพราะเป็นที่
แน่นอนว่า กิจวัตรในชีวิตประจำวันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป แม้จะไม่มากก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษา ซึ่งภาษาที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันก็คือ "ภาษาอังกฤษ"
เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อกันทั่วโลก และจะเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ
ต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชาชนของเขามากกว่าครึ่งหรือเกือบทั้งหมดที่สามารถใช่ภาษาอังกฤษได้ดี
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก และมีผลต่ออาชีพที่ทำอยู่
จะสังเกตได้ว่า คนที่ได้ภาษาอังกฤษ หรือได้ภาษาที่สามด้วย ก็จะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานมากกว่า
ดังนั้นเราจึงควรตั้งรับ อาจจะโดยการเรียนเพิ่มตามที่สอนพิเศษ เรียนด้วยตนเอง หรืออาจจะฝึกกับชาวต่างชาติก็ได้
และในอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ที่จะเข้ามา เพราะคนจากทั้ง 9 ประเทษที่จะเข้ามานั้น มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อคนจากประเทศอื่นเข้ามา เราย่อมได้รับวัฒนธรรมของเขามาด้วยแน่นอน
ดังนั้นเราควรยอมรับและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากของเรา
แม้อาจจะดูแปลกหรือไม่คุ้นเคยไปบ้าง แต่ที่สำคัญ เราก็ควรดูให้ดีว่าวัฒนธรรมที่รับมานั้นดีหรือไม่
เพราะมันอาจจะส่งกระทบต่อวัฒนธรรมของเราได้อย่างแน่นอน
รูปภาพของ pnp32350
  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 

       แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน 2558 เราควรรับมือเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนหลายๆด้าน เช่น เรื่องการเป็นอยู่ , อาหารการกิน , ภาษาที่ใช้ในการสือสารที่เป็นภาษาทางของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่นั้นๆที่เราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าและนำมาปรับใช้เพื่อเกิดความคุ้นเคย

     2. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

 

     อ้างอิง - http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=offway&month=25-02-2009&group=22&gblog=24

       3. แสดงความสามารถของตัวเอง

            ข้าพเจ้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าของข้าพเจ้าจะได้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่ การงานที่ดี ข้าพเจ้าจะปฃพยายามปรับตัวให้เข้ากับประชาคมอาเซียนและทุกๆคนที่อยู่ในอาเซียนด้วยและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้แก่ประชาคมได้รับรู้วัฒนธรรมของคนไทยยยยยยยยยยย ^^

รูปภาพของ pnp32350
  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 

       แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน 2558 เราควรรับมือเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนหลายๆด้าน เช่น เรื่องการเป็นอยู่ , อาหารการกิน , ภาษาที่ใช้ในการสือสารที่เป็นภาษาทางของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่นั้นๆที่เราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าและนำมาปรับใช้เพื่อเกิดความคุ้นเคย

     2. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

 

     อ้างอิง - http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=offway&month=25-02-2009&group=22&gblog=24

       3. แสดงความสามารถของตัวเอง

            ข้าพเจ้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าของข้าพเจ้าจะได้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่ การงานที่ดี ข้าพเจ้าจะปฃพยายามปรับตัวให้เข้ากับประชาคมอาเซียนและทุกๆคนที่อยู่ในอาเซียนด้วยและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้แก่ประชาคมได้รับรู้วัฒนธรรมของคนไทยยยยยยยยยยย ^^

รูปภาพของ pnp32499

     

1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

    - สิ่งที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสมาคมอาเซียน คือ ค้องเตรียมตัวด้านภาษา เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ อาหาร การกิน ความเป็นอยู่ และก็วัฒนธรรมศาสนาของแต่ละประเทศที่ควรจะศึกษาและนำมาปรับใช้ในประชาคมอาเซียน

2.

อ้างอิง :: http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean_info_home.html

3.แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

-ข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุด เพื่อวันที่สดใสรอเราอยู่  :DD และจะเอาวัฒนะรรมของประเทศเราไปแสดงให้ประชาคมอาเซียนเห็นว่านี่คือวัฒนะรรมของประเทศไทยนะนะนะนะ

 

รูปภาพของ pnp32350
  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 

       แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน 2558 เราควรรับมือเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนหลายๆด้าน เช่น เรื่องการเป็นอยู่ , อาหารการกิน , ภาษาที่ใช้ในการสือสารที่เป็นภาษาทางของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่นั้นๆที่เราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าและนำมาปรับใช้เพื่อเกิดความคุ้นเคย

     2. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

 

     อ้างอิง - http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=offway&month=25-02-2009&group=22&gblog=24

       3. แสดงความสามารถของตัวเอง

            ข้าพเจ้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าของข้าพเจ้าจะได้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่ การงานที่ดี ข้าพเจ้าจะปฃพยายามปรับตัวให้เข้ากับประชาคมอาเซียนและทุกๆคนที่อยู่ในอาเซียนด้วยและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้แก่ประชาคมได้รับรู้วัฒนธรรมของคนไทยยยยยยยยยยย ^^

รูปภาพของ pnp32350
  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 

       แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน 2558 เราควรรับมือเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนหลายๆด้าน เช่น เรื่องการเป็นอยู่ , อาหารการกิน , ภาษาที่ใช้ในการสือสารที่เป็นภาษาทางของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่นั้นๆที่เราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าและนำมาปรับใช้เพื่อเกิดความคุ้นเคย

     2. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

 

     อ้างอิง - http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=offway&month=25-02-2009&group=22&gblog=24

       3. แสดงความสามารถของตัวเอง

            ข้าพเจ้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าของข้าพเจ้าจะได้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่ การงานที่ดี ข้าพเจ้าจะปฃพยายามปรับตัวให้เข้ากับประชาคมอาเซียนและทุกๆคนที่อยู่ในอาเซียนด้วยและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้แก่ประชาคมได้รับรู้วัฒนธรรมของคนไทยยยยยยยยยยย ^^

รูปภาพของ pnp32586

1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

 1.1 เตรียมรับกับกฏหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้าง กฏหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน

 1.2 เตรียมรับมือโดยการฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร เพราะ เมื่อเปิดอาเซียนแล้ว เราไม่อาจใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักได้แล้ว

 1.3 เตรียมรับมือการอยู่รวมประเทศกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย

 1.4 เตรียมตัวกับการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่

 1.5 เตีรยมตัวกับการปรับเปลี่ยนด้านการใช้สินค้า และบริการ ที่เกิดจากสินค้าของหลายๆประเทศ

 1.6 เตรียมตัวกับการรับเทคโนโลยีที่จะมีมากกว่าปัจจุบัน

 1.7 เตีรยมตัวรับมือกับสังคม และวัฒนธรรมที่มีผู้คนมาจากหลายถิ่นฐาน

 1.8 เตรียมตัวรับมือกับการระบบเศรษฐกิจ การส่งออก สินค้าของประเทศไทย

 1.9 เตีรยมตัวกับการมีเพื่อนใหม่มาจากหลากหลายประเทศ

 1.10 เตรียมตัวรับมือกับการการเลือกใช้สินค้าของต่างประเทศ

 2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง

                   กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

ที่มา : http://www.google.co.th/imgres?q=ASEAN&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=ojlw6C-SIxTfVM:&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/varticle/38507&docid=_a64DOns-CpVZM&w=358&h=238&ei=LmB5Ts_9EKjB0QXFnPywAQ&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=219&page=1&tbnh=104&tbnw=156&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=122&ty=75

  

รูปภาพของ pnp32783

 

เตรียมความพร้อมรับการเปิดประสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘

การเปิดเขตการค้าเสรีในปี ๒๕๕๘ นี้ จะนำมาซึ่งความเจริญในหลายๆด้าน เพราะอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆด้าน อาธิ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

ไม่ใช่แค่เพียงนักการเมือง ผู้นำทางสังคมเท่านั้นที่มีบทบาทในการร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน แต่ประชาชนทุกคนใน 10 ชาติอาเซียน

 คือส่วนหนึ่งของประชาคม

ที่มา http://www.nu.ac.th/nuweb11/news_view.php?n_id=3703&action=view 

 แล้วเราจะมัวรออะไรอยู่มาเตรียมความพร้อมกันเถอะ

1 การใช้ภาษาอังกฤษ :    ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาราชการในประชาคมอาเซียน เพราะเป็นภาษาสากล เข้าใจตรงกันได้ทั้งยังมีอยู่ในการเรียนการสอนของทุกประเทศ และสามารถสื่อสารได้กันทั่วโลก และไม่เป็นภาษาของชาติใดชาติหนึ่ง จึงเกิดความเป็นกลางในการเลือกภาษานี้

2 การดำรงชีวิต : ประอีกสี่ปีข้างหน้าจะมีประชากรในชาติอาเซียนเข้ามาทำงาน ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมากขึ้น ทั้งเรายังสามารถเดินทางไปในประเทศอาเซียนได้เช่นกัน ต้องยอมรับซึ่งกันและกันในความต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

3 การศึกษา : อาจมีการปรับระบบการศึกษา ให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่ใช่และชอบเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาประชาคม หากเป็นเช่นอาชีพเกี่ยวกับ วิศวะกร พยาบาล ก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปทำงานใน 10 ชาติอาเซียนได้อย่างเสรี และการแข่งขันในการประกอบอาชีพก็จะสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นต้องขยันขันแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการเรียนและทำงานอยู่เสมอ

อย่าลืมว่าการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญ หากสังคมเปลี่ยนไป แต่เรายังคงยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆ ประเทศเราจะพัฒนาได้อย่างไร

มาร่วมกันพัฒนาประชาคมของเรา


สู่คำขวัญที่ว่า 


หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 

 “One Vision, OneIdentity, One Community

; ) 

นางสาวบุญรัตน์ เมืองสมบัติ

เลขที่ 36 ชั้นม 6/12

 

รูปภาพของ pnp32686

ในปี  2558 เป็นปีที่อาเซียนเข้ามา  เราต้องมีความพร้อมมากมาย เพราะในโรงเรียนเราในตอนนี้ก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทำให้เราได้มีความรู้มากขึน   ที่โรงเรียนมีการให้ร้องเพลงอาเวียนของทุกเช้าของวันศุกร์    และให้ตัวของหนูคิดว่าการที่อาเวียนเข้ามาอาจจะทำให้ประเทศไทยของเรามีคนรู็จักมากขึ้บ   ทำให้ประเทศของเรามีความเจริญมากขึ้นมีการติดต่อกับต่างชาติ                ทำให้เรามีความเจริญ  ทางด้านสังคมและในด้านต่างๆของประเทศ       และต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะมีแต่คนรู็จักทั่วประเทศทั้งความเจริญมากมายและทำให้เรามีความพัฒนา

รูปภาพของ pnp32686

ในปี  2558 เป็นปีที่อาเซียนเข้ามา  เราต้องมีความพร้อมมากมาย เพราะในโรงเรียนเราในตอนนี้ก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทำให้เราได้มีความรู้มากขึน   ที่โรงเรียนมีการให้ร้องเพลงอาเวียนของทุกเช้าของวันศุกร์    และให้ตัวของหนูคิดว่าการที่อาเวียนเข้ามาอาจจะทำให้ประเทศไทยของเรามีคนรู็จักมากขึ้บ   ทำให้ประเทศของเรามีความเจริญมากขึ้นมีการติดต่อกับต่างชาติ                ทำให้เรามีความเจริญ  ทางด้านสังคมและในด้านต่างๆของประเทศ       และต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะมีแต่คนรู็จักทั่วประเทศทั้งความเจริญมากมายและทำให้เรามีความพัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์