สังคมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ที่ 1 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 ประเภทคือ

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

2. เทศบาล

3.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต)

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี 2 แห่งคือ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ได้แก่

1. รักษาความสะอาด

2. บรรเทาสาธารณภัย

3. ส่งเสริมการศึกษา

4. บำรุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

5. อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 หน้า 107

ตามรัฐธรรมนูญ ส.ส.มีระยะเวลาในการดำรงหน้าที่คราวละ 4 ปี

ส.ส. มีหน้าที่สำคัญได้แก่ 1. ออกกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

                               2. เสนอปัญหาที่ได้รับจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขในสภา

                               3. ทำหน้าที่บริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ประโยชน์ของการเลือกตั้ง ส.ส.  1. ทำให้ได้คนดีเข้าไปบริหารประเทศ

                                       2. ทำให้ปัญหาบางอย่างได้รับการแก้ไข

                                      3. ทำให้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความเข็มแข็ง

ระยะเวลาในการเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือ สัญชาติไทย อายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อ แสดงตนลงคะแนน รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท และหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้งด้วยตนเอง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์