ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศ(information System)หมายถึง?Tongue out

   ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ   ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ  พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด  รวบรวม จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ

องค์ประกอบของระบบมีอะไรบ้างTongue out

  ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ
1. ฮาร์ดแวร์   ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน  อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย  เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกนรายนิ้วมือ 

2. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน  เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน   

3. ข้อมูล ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ดี ต้องมีการจัดระบบของข้อมูลให้เป็นระเบียบ ใช้งานได้ง่าย และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้สารสนเทศที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ดังนั้นข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง  มีการกลั่นกรองและตรวจสอบ

4. บุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย ผู้ใช้  ผู้บริหาร  ผู้พัฒนาระบบ  นักวิเคราะห์ระบบ  และนักเขียนโปรแกรม  บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการรวมทั้งบุคลากรต้องพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญ  ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ต่างๆรวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน  เช่น  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล  ขั้นตอนการประมวลผล  ขั้นตอนปฏิบัติงานเมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย  และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการซักซ้อม  มีการเตรียมการ  และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

ชนิดของระบบสารสนเทศTongue out

 ชนิดของระบบสารสนเทศ แยกออกได้ดังนี้
ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ
ระบบประมวลผลรายการ
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
ระบบประมวลผลรายการ

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงTongue out

  หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีอยู่กี่ระดับTongue out

  เทคโนโลยีมี 4 ระดับ ได้แก่
1. เทคโนโลยีระดับเบื้องต้น

2. เทคโนโลยีระดับกลางที่ต่อเนื่อง

3. เทคโนโลยีระดับสูง

4. เทคโนโลยีระดับสูงมาก

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลTongue out

http://blog.eduzones.com/dena/4892

http://www.chakkham.ac.th/technology/homepage/page1.html

http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/in3page3.html

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

http://www.learners.in.th/blogs/posts/344817

สรุปTongue out

ระบบสารสนเทศคือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจ ประมวลผลและทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบของระบบมี 5 ส่วน

1.ฮาร์ดแวร์

2.ซอร์ฟแวร์

3.ข้อมูล

4.บุคลากร

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์