ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 ระบบสารสนเทศ(information  system) หมายถึง?

 - ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง

 องค์ประกอบของระบบมีอะไรบ้าง

 - ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ

1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน  อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย
2. ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน  เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน  ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์สำเร็จ  และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่างๆ 
3. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ดี ต้องมีการจัดระบบของข้อมูลให้เป็นระเบียบ ใช้งานได้ง่าย และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้สารสนเทศที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย ผู้ใช้  ผู้บริหาร  ผู้พัฒนาระบบ  นักวิเคราะห์ระบบ  และนักเขียนโปรแกรม  บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการรวมทั้งบุคลากรต้องพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญ  ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ต่างๆรวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน
 

 ชนิดของระบบสารสนเทศ

 - ชนิดของระบบสารสนเทศ แยกออกได้ดังนี้
  ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ
  ระบบประมวลผลรายการ
  ระบบสารสนเทศสำนักงาน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
  ระบบผู้เชี่ยวชาญ
  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ระบบสารสนเทศ
  ระบบประมวลผลรายการ

 เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

 - หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีอยู่กี่ระดับ?

  - 1) ระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ตัดสินใจทางการบริหารทั้งที่เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่ม โดยการตัดสินใจนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบ ไม่มีโครงสร้าง (unstructured situations) โดยจะมีการนำวิจารณญาณของมนุษย์กับข้อมูล จากคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ
    2) ระบบ DSS ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนโดยผู้ใช้สามารถปรับข้อมูลใน DSS ได้ตลอดเวลาเพื่อจัดการกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า Sensitivity Analysis
    3) ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วสูง เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนั้น DSS จึงมีลักษณะการโต้ตอบได้ (interactive)
    4) เสนอทางวิเคราะห์ในทางเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
    5) จัดการเก็บข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่งได้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
    6) นำเสนอได้ทั้งรายงานที่เป็นข้อความและกราฟฟิค

 สรุป

 - ระบบสารสนเทศ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ  ช่วยในการตัดสินใจ  ประมวลผลและทำให้งานเสร็จไปอย่างรวดเร็วขึ้น   องค์ประกอบของสารสนเทศมี 5 อย่าง ดังนี้ 1.ฮาร์ดแวร์  2. ซอฟต์แวร์  3. ข้อมูล  4. บุคลากร  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ขอบคุณแหล่งข้อมูล

 - http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

 - http://www.chakkham.ac.th/technology/homepage/page1.html

 - http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/in3page3.html

 - http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

 - http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson8-1.asp

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์