เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.3
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 1 สังคมศึกษาฯ : จำนวน 50 ข้อ (รวม 50 คะแนน)

ส่วนที่ 1
: แบบระบายคำตอบให้สัมพันธ์กัน : จำนวน 10 ข้อ : (ข้อ 1 - 10)
ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 1,3,C
ข้อ 2 ตอบ 4,5,D
ข้อ 3 ตอบ 3,4,B
ข้อ 4 ตอบ 2,2,E
ข้อ 5 ตอบ 5,1,A
ข้อ 6 ตอบ 6,1,C
ข้อ 7 ตอบ 1,5,D
ข้อ 8 ตอบ 2,4,B
ข้อ 9 ตอบ 4,3,E
ข้อ 10 ตอบ 3,2,A

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 40 ข้อ (ข้อ 11 - 50) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 3
ข้อ 13 ตอบ 2
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 1
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 1
ข้อ 20 ตอบ 1
ข้อ 21 ตอบ 2
ข้อ 22 ตอบ 2
ข้อ 23 ตอบ 1
ข้อ 24 ตอบ 2
ข้อ 25 ตอบ 1
ข้อ 26 ตอบ 1
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 2
ข้อ 30 ตอบ 3
ข้อ 31 ตอบ 2
ข้อ 32 ตอบ 1
ข้อ 33 ตอบ 4
ข้อ 34 ตอบ 2
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 1
ข้อ 37 ตอบ 1
ข้อ 38 ตอบ 4
ข้อ 39 ตอบ 4
ข้อ 40 ตอบ 2
ข้อ 41 ตอบ 2
ข้อ 42 ตอบ 1
ข้อ 43 ตอบ 3
ข้อ 44 ตอบ 2
ข้อ 45 ตอบ 3
ข้อ 46 ตอบ 3
ข้อ 47 ตอบ 2
ข้อ 48 ตอบ 2
ข้อ 49 ตอบ 3
ข้อ 50 ตอบ 2

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี