ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4

- ผลงานประเภทสื่อคลิปวีดีโอ

รางวัลชนะเลิศ
      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง แม่แจ่ม เมืองแห่งภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันล้ำค่า สู่ชุมชน
            ผู้จัดทำ นายวิทยา ยาสาร , นายพงศธร ต๋าคำดี , นายเฉลิมพล ตุ้มปามา , นายชัยณรงค์ บุญมาปะ , นายอนุชา ท้าวแก่น
            โรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา
            ผู้จัดทำ  นายพิเชษฐ์ บุญทวี , นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , นายสรคณัส จันต๊ะวงค์ , นายจักรพงค์ อินทะรังษี , นายเสฏฐวุฒิ หน่อทอง
            โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บ้านบึงตะโกน
            ผู้จัดทำ นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน , นายปฐมพร ดำงาม , นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์ 
            โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เลขที่ 31 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

 •  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
       เรื่อง โอ้โฮเมืองตราด
       ผู้จัดทำ นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ , เด็กชายปัณณวัฒน์ นุตัน , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา , 
                 เด็กชายนิรมล กาญจนอารี , เด็กหญิงกาญจนา วิจิตรบูรพา
 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขที่ 419 หมู่ 1389 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
      เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
      ผู้จัดทำ นางสาวสิริขวัญ อาภานุรังษี , นายปาณัทร จุลเกษม , นายธราเทพ อารีรัตน์ศักดิ์ , 
                นายปันชนิต ฉายางาม , นางสาวณัฎฐยา สมุทรปราณี
 • โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      เรื่อง บางไทรบ้านเรา
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง , นางสาวพิชญา ชุ่มใจ , นายวีรวัฒน์ พ่วงแพ , 
                นางสาวปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์ , นางสาวถนอมรัตน์ สุขสุพืช

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 

 • โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
      เรื่อง ตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์ 
      ผู้จัดทำ นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน , เด็กหญิงฤทัย ติ๊บเงิน , เด็กหญิงพิกุล ผัดดี , เด็กหญิงจริดา ดอกสุข , เด็กหญิงสุชาดา นกเงิน
 • โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
      เรื่อง ย้อนรอยสู่อิสระภาพตราดรำลึก 106 ปี
      ผู้จัดทำ นางกรรภิรมย์ ชะเอม , เด็กชายสหรัฐ สมุทรชีวะ , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา , 
                เด็กชายจุฬา บริวาร , เด็กหญิงณัฐริกา เสนาะล้ำ
 •  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ตำบล กุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
       เรื่อง บ้านกุดกวางสร้อยโบราณคดี อีสานถิ่นนี้คือบ้านเฮา 
       ผู้จัดทำ นางสาวศรีประภา หัสโก , เด็กชายพงษ์ศธร เชิดสม , เด็กหญิงอรุณรุ่ง มาสุข , 
                 เด็กหญิงภัชราภรณ์ จันทรพรม , เด็กชายณัฐพงษ์ แสนบุญ
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล จ.เชียงราย 57340
      เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่ 
      ผู้จัดทำ นางวิไลวรรณ อินทะ , เด็กหญิงธารารัตน์ สีดี , เด็กชายวิทยา สอนเสนา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
      เรื่อง ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านดอนแตง 
      ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวณัฐสิมา เกตุการณ์ , นางสาวศุภรัตน์ เจริญรส , 
                นางสาวทิพวรรณ สำเภาน้อย , นางสาวพรพิมล บุญงามขำ

 

- ผลงานประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมั