ตรวจสอบรายชื่อ สื่อคลิปวีดีโอ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อคลิปวีดีโอ
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ที่
รายชื่อ
1.
หมายเลขการสมัคร 3878 P
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
1. นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
2. เด็กหญิงฤทัย ติ๊บเงิน
3. เด็กหญิงพิกุล ผัดดี
4. เด็กหญิงจริดา ดอกสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา นกเงิน
เรื่อง ตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์
2.
หมายเลขการสมัคร 3883 P
โรงเรียนจิตรลดา
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถ.ราชวิถี อ.ดุสิต จ.กทม. 10303
1. นางสาวปาริชาติ เกศา
2. เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสอ้าน
3. เด็กชายธนัย โชตนภูติ
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ทรรศนะวิภาส
5. เด็กหญิงสุนภา อุทรักษ์
เรื่อง ชุมชนในบ้านของพ่อ
3.
หมายเลขการสมัคร 3939
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววิยะดา ทองประดับ
2. นางสาวรมิดา ธนาสุนทรสกุล
3. นางสาวพรวนัช นาคศุภรังษี
4. นางสาวธัญวรรณ สรรพนาวิน
เรื่อง สำนึกรัก“บ้านเกิด”
4.
หมายเลขการสมัคร 3942
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววิยะดา ทองประดับ
2. นางสาวสุพัตรา แซ่หุ่น
3. นางสาวณิชา เกียรติทวีพงษ์
4. นางสาวอมรรัตน์ มีแสวง
เรื่อง  ประเทศไทย ชุมชนในใจเรา
5.
หมายเลขการสมัคร 3947
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นางสาวรุจี อภัยพลชาญ
2. นางสาวสุธิดา จริยาวัฒนานนท์
3. นางสาวสุขุมาล เปาอินทร์
4. นางสาวพิมพ์สิริ เปรมสมาน
เรื่อง กลับตัวกลับใจ
6.
หมายเลขการสมัคร 3948
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวนิธิพร  เชาว์สกุลวิริย
3. นางสาวกัลยรัตน์   แวววรวิท
4. นางสาวณัษฐา   จรูญชัยคณากิจ
เรื่อง สังคมที่ดีงาม
7.
หมายเลขการสมัคร 3957
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวณัฐธิดา เสริมสุวรรณสุข
3. นางสาวอภิชาดา พูสมจิตต์
4. นางสาวศิริพร ก้องอจลานนท์
5. นางสาวณัชชา สุธรรมวัฒนไกร
เรื่อง one’s way of life@ BangLuang
8.
หมายเลขการสมัคร 3968
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
เลขที่ 64/9 หมู่ที่ 4 ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
1. นางสาวจีราภรณ์ คงวงศ์วาน
2. เด็กหญิงแดง   ใสติด
3. เด็กหญิงวรรณษา ฦาชา
4. เด็กหญิงสร้อยทอง แสงทอง
5. เด็กหญิงปภาวดี
เรื่อง ชุมชนกล้วยไม้พอเพียง
9.
หมายเลขการสมัคร 3972
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวนพรัตน์  ต้อยบุญตาม
3. นางสาวสุพิชา  ตั๊นเจริญ
4. นางสาวณัฐชา  พลสงฆ์
5. นางสาวเกวลี  สื่อฐิติรัตนกุล
เรื่อง กรุณาแจ้งด่วน
10.
หมายเลขการสมัคร 3974
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี อภัยพลชาญ
2. นางสาวสุธิดา จริยาวัฒนานนท์
3. นางสาวสุขุมาล เปาอินทร์
4. นางสาวพิมพ์สิริ เปรมสมาน
5. นางสาวธัญญรินทร์ จันทร์แก้ว
เรื่อง กรุณาแจ้งด่วน
11.
หมายเลขการสมัคร 3994
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดนารี
3. นางสาวศุภลักษ์ พสุธาสถิตย์
4. นางสาวจัสมิน ดวงคำสวัสดิ์
เรื่อง กรุณาแจ้งด่วน
12.
หมายเลขการสมัคร 3998
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอมรรัตน์  กลีบบัว
2. นางสาวกรภัทร  มุ่งหมาย
3. นางสาวรติกร  เจียมจิตพลชัย
4. นางสาวไผทมาศ   กิ่งชา
5. นางสาวอรุณวงศ์  อุปถัมภากุล
เรื่อง ณ เยาวราช
13.
หมายเลขการสมัคร 4002 P
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
เลขที่ 25 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จ.ตราด 23000 
1. นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ
2. เด็กชายปัณณวัฒน์ นุตัน
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา 
4. เด็กชายนิรมล กาญจนอารี
5. เด็กหญิงกาญจนา วิจิตรบูรพา
เรื่อง โอ้โฮเมืองตราด
14.
หมายเลขการสมัคร 4003 P
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
เลขที่ 25 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จ.ตราด 23000
1. นางกรรภิรมย์ ชะเอม
2. เด็กชายสหรัฐ สมุทรชีวะ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา
4. เด็กชายจุฬา บริวาร
5. เด็กหญิงณัฐริกา เสนาะล้ำ
เรื่อง ย้อนรอยสู่อิสระภาพตราดรำลึก 106 ปี
15.
หมายเลขการสมัคร 4004 P
โรงเรียนจอมทอง
เลขที่ 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
1. นายวิทยา ยาสาร
2. นายพงศธร ต๋าคำดี
3. นายเฉลิมพล ตุ้มปามา
4. นายชัยณรงค์ บุญมาปะ
5. นายอนุชา ท้าวแก่น
เรื่อง แม่แจ่ม เมืองแห่งภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันล้ำค่า สู่ชุมชน
16.
หมายเลขการสมัคร 4023
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอมรรัตน์ กลีบบัว
2. นางสาววรรณพร พร้อมพูล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชโยสิมารักษ์
4. นางสาววิภาพร แสงนิล
5. นางสาวณัฐพร บุญสมเชื้อ
เรื่อง บังเกิด....บาตร
17.
หมายเลขการสมัคร 4024 P
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
เลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ตำบล กุดดู่  อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
1. นางสาวศรีประภา หัสโก
2. ด.ช. พงษ์ศธร เชิดสม
3. ด.ญ. อรุณรุ่ง  มาสุข
4. ด.ญ. ภัชราภรณ์  จันทรพรม
5. ด.ช. ณัฐพงษ์  แสนบุญ
เรื่อง บ้านกุดกวางสร้อยโบราณคดี   อีสานถิ่นนี้คือบ้านเฮา
18.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล จ.เชียงราย 57340 
1. นางวิไลวรรณ อินทะ
2. ด.ญ. ธารารัตน์ สีดี
3. ด.ช. วิทยา สอนเสนา 
เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่
19.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เลขที่ 419 หมู่ 1389 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
1. นางสาวสิริขวัญ อาภานุรังษี
2. นายปาณัทร จุลเกษม
3. นายธราเทพ อารีรัตน์ศักดิ์
4. นายปันชนิต ฉายางาม
5. นางสาวณัฎฐยา สมุทรปราณี
เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
20.
หมายเลขการสมัคร 4030
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
เลขที่ 42 หมู่ที่ 1  ตำบล ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
1. นายประมวล  ศิริเมธางกูร
2. กรุณาแจ้งด่วน
3. กรุณาแจ้งด่วน
4. กรุณาแจ้งด่วน 
เรื่อง เซิ้งกลองเลง ไทแสก
21.
หมายเลขการสมัคร 4040 P
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่  69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
3. นายสรคณัส จันต๊ะวงค์
4. นายจักรพงค์ อินทะรังษี
5. นายเสฏฐวุฒิ หน่อทอง
เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา
22.
หมายเลขการสมัคร 4042 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวณัฐสิมา เกตุการณ์
3. นางสาวศุภรัตน์ เจริญรส
4. นางสาวทิพวรรณ สำเภาน้อย
5. นางสาวพรพิมล บุญงามขำ
เรื่อง ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านดอนแตง
23.
หมายเลขการสมัคร 4050 P
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เลขที่ 31  ตำบล ในเมือง   อำเภอ เมือง  จังหวัด พิจิตร 66000 
1. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน
2. นายปฐมพร  ดำงาม
3. นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์
เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่ : บ้านบึงตะโกน
24.
หมายเลขการสมัคร 4055 P
โรงเรียนบางไทรวิทยา
ตำบล บางไทร อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
1. ว่าที่ร.ต.อดุลย์  ม่วงกรุง
2. น.ส.พิชญา  ชุ่มใจ
3. นาย วีรวัฒน์  พ่วงแพ
4. น.ส.ปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์
5. น.ส. ถนอมรัตน์ สุขสุพืช
เรื่อง บางไทรบ้านเรา
25.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอมรรัตน์ กลีบบัว
2. นางสาวปภาวดี ชอบธรรม
3. นางสาวนิศาชล หมัดมงคล
4. นางสาวปัญจา ดวงเพ็ชรแสง
5. นางสาวภัทราภรณ์ ดอกนมกลาง
เรื่อง วันวาน ณ บางกอก
26.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางพีรพัฒน์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวปวรวรรณ ธนรัชชนัท์
3. นางสาวพุทธาพร ตั้งจิตตรง
4. นางสาวชัญญา ชูชัยวัฒนะกิจ
เรื่อง ภารกิจสุดท้ายของยัยไฮโซ
27.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ตำบล (แขวง) ยานนาวา อำเภอ(เขต) สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาวศิริรัตน์ ยิ้มแสงหยัด
3. นางสาวหทัยกานต์ ฤทัยเรืองนนท์
4. นางสาวชลดา กทิศาสตร์
5. นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี
เรื่อง ศาสนาในชุมชน
28.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสมพร
2. นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี
3. นางสาวอารดี ทวีทรัพย์
4. นางสาวธัญชนก นาเพาะผล
5. นางสาวจิรัญญา วงศ์โพธิสาร
เรื่อง แสงของชีวิต
29.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวใจตน ศิริศันสนียวงศ์
3. นางสาวจีระนันท์ มีรุ่งเรือง
4. นางสาวสุภาวรรณ มัณฑุกานนท์
5. นางสาวอัญมณี  สุภิตาภรณ์
เรื่อง กรุณาแจ้งด่วน
30.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาววริสา สื่อแสงทอง
3. นางสาวธัญญารัตน์ ฟองรัตนะกุล
4. นางสาวนิภาพร วันโท
เรื่อง ตระหนักคิดสักนิด
31.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาวณัฐพร คำแย้ม
3. นางสาวดรุณี แสนสุด
4. นางสาวพบพร ทรงประสพ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน
32.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล
3. นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล
4. นางสาวพัชริณี จันทร์เพ็ชร
เรื่อง เบื้องหลัง
33.
หมายเลขการสมัคร xxxx
โรงเรียนxx
เลขที่ xx
1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
เรื่อง xx
34.
หมายเลขการสมัคร xxxx
โรงเรียนxx
เลขที่ xx
1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
เรื่อง xx
35.
หมายเลขการสมัคร xxxx
โรงเรียนxx
เลขที่ xx
1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
เรื่อง xx
36.
หมายเลขการสมัคร xxxx
โรงเรียนxx
เลขที่ xx
1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
เรื่อง xx
37.
หมายเลขการสมัคร xxxx
โรงเรียนxx
เลขที่ xx
1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
เรื่อง xx

ขนานดไฟล์ 100 MB ทำออกมาแล้ววิดีโอคุณภาพมันจะดีใหม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 136 คน กำลังออนไลน์