ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3906
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางรัตติยา มาพันธ์ชวน
2. นางสาวขวัญชนก ลิ่วเฉลิมวงศ์
3. นางสาวอรณิชา วิสารทสกุล
เรื่อง สำนวนไทย
หมายเลขการสมัคร 3927
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ
2.
หมายเลขการสมัคร 3966 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
1. นางนิตยา เปี่ยมแสง
2. นายไกรวิศ กปิลกาญจน์
3. นางสาวชยาภรณ์ บำรุงเขต
เรื่อง รามเกียรติ์
หมายเลขการสมัคร 3930
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์
3.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์
2. นางสาวสุนิสา สุกแก้ว
3. นางสาวเจศิดา ฤทธิสุนทร
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
หมายเลขการสมัคร 3945
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวฤทัยชนก ดวงแก้วเรือน
4.
หมายเลขการสมัคร - P
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เลขที่ 6/599 หมู่ที่ 5 ตำบล คลองถนน อำเภอ สายไหม จ. กรุงเทพฯ 10220 
1. นางสาวรุ่งกานต์ ยอดคง
2. นางสาวธิดารัตน์ เพียรชนะ
3. นายศักรินทร์  สารสุวรรณ
เรื่อง รามเกียรติ์
หมายเลขการสมัคร 3946
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาววิรญา แสงศิริตระกูล
5.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร 3952
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์
6.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร 3956
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ
7.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์
2. นางสาวสุนิสา สุกแก้ว
8.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายศิรวินทร์ คินเฉลิมวงศ์
2. นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ
9.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
10.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี
11.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์
12.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวนุชนาฎ วชิรชัยไพศาล


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เลขที่ 35 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 
1. นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี
2. เด็กชายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี
3. เด็กชายจารุกิตติ์ วงษ์ยะลา
 
ชื่อเรื่องคือ ท่องโลกภาษาพาที 
 
ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3886
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นางสุพร จอมขันเงิน
2. ด.ช.อภิชาติ ปินต๊ะปาง

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130359
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์