ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3888 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1. นายเสถียร วิเชียรสาร
2. นางสาววันดี บุตดีภัก
3. นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
หมายเลขการสมัคร 4019 P
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เลขที่ 76 หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
1. นางสาวชลธิชา วรรณทอง
2. นางสาววิพรพรรณ ศรีสุธรรม
2.
หมายเลขการสมัคร 3889 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1. นายเสถียร วิเชียรสาร
2. นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ
3. นางสาววริศรา มะลิต้น
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
หมายเลขการสมัคร 4041 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กทม. 10150 
1. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2. นายเศรษฐ์ศิลป์  ทีฆมงคล
3.
หมายเลขการสมัคร 3891 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1. นางเถลิง จูมสิมมา
2. นางสาวปริยา โพนดวน
3. นายแดนชัย สุวรรณโสด
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาววิยะดา ทองประดับ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เนียมฉ่ำ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
4.
หมายเลขการสมัคร 4009 P
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530 
1. นางวิไล สุขเกื้อ
2. นางสาวชลธิชา เล้าประเสริฐ
3. นางสาวอารายา หมื่นไฉน
เรื่อง คณิตพาเพลิน
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
5.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางรสริน แสงศิริ
2. นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย์
3. นายพีรพัฒน์ พานิชทรัพย์งาม
เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
6.
หมายเลขการสมัคร 4046 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล (แขวง) โค้งไผ่ อำเภอ(เขต) ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
2. นางสาวนภาพร โอดยิ้มพราย
3. นางสาวสุภาวดี กองแก้ว
เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
7.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. ว่าที่ ร.ต. ศรนรินทร์ สังวาลย์
2. นางสาวณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์
3. นางสาวธันยพร แซ่ลิ้ม
เรื่อง Differentiation and Integration
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
8.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
9.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

ตอนนี้ยังรับหรือเปล่าครับ อยากส่งจังเลย พึ่งรู้ครับ เสียดายมากๆ

ปีหน้าจะมีช่วงเดือนไหน ครับ จะได้เตรียมส่งครับ

หมายเลขการสมัคร 4007  โรงเรียนพระแก้ววิทยา   สื่อ HTML เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ส่งวันที่ 15 พ.ค.55(วันสุดท้ายพอดี....)  ช่วยตรวจสอบด้วยครับ (เพราะยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย / ว่าพร้อมรับการตรวจแล้วเลย...)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์