ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3881
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
2. เด็กชายโชคอนันต์ จุ้ยใจตรง
3. เด็กชายมงคล จันทร์ประสาน 
เรื่อง พลังงาน
หมายเลขการสมัคร 3955
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด 
2. นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง
2.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
1. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี
2. นายนัฐพล ตุงคุณะ
3. นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล
2. เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด
3.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล
2. เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
4.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกมลวรรณ เกษสุรียงศ์
2. เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง
3. เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
เรื่อง สารและการจำแนกสาร
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกลมวรรณ เกษสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง
5.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางรานี สาโส๊ะ
2. นางสาวอนิษา จันบาน
3. นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
หมายเลขการสมัคร 4037
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัด ศรีสะเกษ 33210 
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. เด็กชายจารุวัฒน์ อสิพงษ์
6.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนฟังซีสเซเวียร์
เลขที่ 19/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. นายดบัสวิน อัคคโพธิกุล
3. นายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
เรื่อง Energy Saving การประหยัดพลังงาน
หมายเลขการสมัคร 4069 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 
1. นายสมาน  เลิศทหาร
2. ด.ญ.ปภาวดี  สืบกุศล
7.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จ. ตรัง 92000
1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. นายทศพร ต้องหุ้ย
3. นายวรวัจน์ ฮันเย็ก
เรื่อง Digestive system (ระบบย่อยอาหาร)
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวจิตตานันท์ สรรพวัฒน์
8.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางสาวเรณู กำแหงหาญ
2. นางสาวประภัสสร เสาะแสวง
3. นางสาววราภรณ์ สุขสุโชติ
เรื่อง ระบบนิเวศน์
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพรรณนภา กำบัง
2. นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล
9.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษตรรุ่งเรือง
2. นายนัทพงศ์ หลงทอง
3. นายมฆพล อภิชาตบุตร
เรื่อง ระบบสุริยะ
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
10.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางนิสา มากแก้ว
2. นางสาวณัฐสินี กลิ่นบำรุง
3. นางสาวศศิประภา พรมดี
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
11.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์