ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3885
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุไร รักชาติ
2. นางสาวศุภิสรา คล้ายหิรัญ
3. นายชัยนันท์ ระเบียบการดี
เรื่อง กาแล็กซี่ทางช้างเผือก
หมายเลขการสมัคร 3931
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวจิตตา โสภา
2.
หมายเลขการสมัคร 3921
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวจิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์
เรื่อง อาชญากรรม โลกสีเขียว
หมายเลขการสมัคร 3962 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร
3.
หมายเลขการสมัคร 3926
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวนริณิสรา ทองผา
เรื่อง Aviation Is Life
หมายเลขการสมัคร 3965
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวญาณิศา เมนะเนตร
4.
หมายเลขการสมัคร 3964
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. นายดบัสวิน อัคคโพธิกุล
3. นายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
เรื่อง Energy Saving การประหยัดพลังงาน
หมายเลขการสมัคร 3971
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ
5.
หมายเลขการสมัคร 3980
โรงเรียนลำปลายมาศ
เลขที่ 719 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 
1. นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์
2. นายธวัชชัย ปักเคทาติ
3. นายเอนกพงศ์ ปักมะนัง
เรื่อง ของไหล
หมายเลขการสมัคร 3981 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 
1. นางสาววิรยา แก่นคำ
2. นางสาวสกาวรัตน์ เมือบสรี
6.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวธาริกา กุกามา
2. นางสาวศิราณี หีมปอง
3. นางสาวน้ำฝน ขุนชม
เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด
หมายเลขการสมัคร 3983 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางสาวอารยา จังอินทร์ 
7.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวอัมพร ชุมเอียด
2. นายมานพ อินทรทอง
3. นายสุธรรม ดิสา
เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
หมายเลขการสมัคร 4017
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง
2. นางสาวสมิตา แสนขยัน
8.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ
3. นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์
เรื่อง Reserved Animals 
หมายเลขการสมัคร 4022 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 
1. นายบรรพชิต โพธิ์บอน
2. นายกิตติศักดิ์ ทรงกุล
9.
หมายเลขการสมัคร 4044 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163  หมู่ที่ 1  ตำบล (แขวง) โค้งไผ่  อำเภอ(เขต) ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวอรทัย  สาระดี
3. นางสาวอภิชญา  มณีโชติ
เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวธาริกา ภุเทมา
2. นางสาวศิราณี หีมปอง
10.
หมายเลขการสมัคร 4046
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163  หมู่ที่ 1  ตำบล (แขวง) โค้งไผ่  อำเภอ(เขต) ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. นางสาวนภาพร  โอดยิ้มพราย
3. นางสาวสุภาวดี  กองแก้ว
เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวอัมพร ชุมเอียด
2. นายมานพ อินกรทอง
11.
หมายเลขการสมัคร 4070 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000 
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
2. นายธฤต นิติวัฒนานนท์
3. นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ
เรื่อง global warming
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวอัมพร ชุมเอียด
2. นายสุธรรม ดีสา
12.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จ. ตรัง 92000
1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. นายชินนพร ซุ่นอื้อ
3. นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Heredity)
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางรานี สาโส๊ะ
2. นางสาวอนิษา จันปาน
13.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขที่ 88 ตำบล วังบูรพาภิรมย์ อำเภอ พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
1. นางสาวอัญชลี มูลแก้ว
2. นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
3. นายนพวิทย์ เสิศอุตสาหกูล
เรื่อง คลื่น
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางรานี  สาโส๊ะ
2. นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
14.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ
2. นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์
3. นางสาวกวินนา หย่ำวิสัย
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายจำเริญ บุญยืน 
2. นางสาวจุฬาวรรณ อรุณอุดมพฤกษ์
15.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก อำเภอ เมืองตรัง จ. ตรัง  92000 
1. นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด
2. นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว
3. นายเอกวิทย์ แก้วภักดี
เรื่อง ตะลุยอาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom Adventure
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุกัญญา เพ็ญประดับ
2. นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่
16.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขที่ 88 ตำบล วังบูรพาภิรมย์ อำเภอ พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
1. นางปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์
2. นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
17.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน
18.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ
2. นางสาวภวตา พิทยาคุณาประโยชน์
19.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์
2. นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง
20.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวนริณิิสรา ทองผา
21.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวญาณิศา เมนะเนตร
22.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพรรณนภา กำบัง
2. นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล
23.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์