ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3916
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
2. นางสาวณัฐวดี ชัยธีระพันธุ์กุล 
3. นายวริสรา ไตรวิสุทธิพันธุ์ 
เรื่อง ประเทศไทย
หมายเลขการสมัคร 3912
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาวพีรญา อริยบุคลากร 
เรื่อง อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
2.
หมายเลขการสมัคร 3991 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
2. นายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์
3. นายกิตติ ชูศิลป์
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 3915
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาวบุปผชาติ แซ่แต้ 
เรื่อง กรุงเทพมหานคร
URL : http://www.thaigoodview.com/node/129732
3.
หมายเลขการสมัคร 4000 P
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
เรื่อง Asean community
หมายเลขการสมัคร 3953
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวรัชนก ฉันทบรรเลิศ
4.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
เลขที่ 23 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางอนัญญา เรือนงาม
2. เด็กหญิงปณิดา โพธิ์วรสุนทร
3. เด็กหญิงณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง
เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
หมายเลขการสมัคร 4061 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
1. นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก
2. ด.ญ.ศิรินทิพย์  ศรีนวล
5.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวพัชรา นิมิตรกวิล
2. เด็กหญิงอัญธิกานต์ ห้องโสภา
3. เด็กหญิงชนิกานต์ คลังข้อง
เรื่อง อาเซียน
หมายเลขการสมัคร 4062 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
1. นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก
2. ด.ญ.ศิริอัมพร  ศรีสวัสดิ์
6.
หมายเลขการสมัคร 4038
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กทม. 10120 
1. นางอรศิริ เลิศกิตติสุข
2. นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
3. นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล
เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
หมายเลขการสมัคร 4064 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
1. นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก
2. ด.ญ.สุกัญญา  ลุนละคะ
7.
หมายเลขการสมัคร 4043 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163  หมู่ที่ 1  ตำบล โค้งไผ่  อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภา
3. เด็กหญิงวาสนา  พูลบางยุง
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
หมายเลขการสมัคร 4067 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
1. นางสาวกุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว
2. ด.ญ.รุ่งทิวา  สิงห์จานุสงค์
8.
หมายเลขการสมัคร 4045 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. เด็กชายพิสิฐ  คำกองแก้ว
3. เด็กหญิงลักษิกา  ปานดี
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หมายเลขการสมัคร 4072 P
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เลขที่ 115 ตำบล บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
1. นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก
2. ด.ญ.ศิริพร  จันทร์อินทร์
9.
หมายเลขการสมัคร 4047 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. เด็กชายเมธาพงษ์  ปานกรด
3. เด็กชายปิยะพงษ์  กำเนิดเกิด
เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
10.
หมายเลขการสมัคร 4048 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. เด็กชายวงศกร  ยอดไฟอินทร์
3. เด็กหญิงโสภิดา  กรรม์พิศุภธิ์ 
เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาคริสต์
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวธนพร โศภาพรพรหม
11.
หมายเลขการสมัคร 4049 P
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขทอง
3. เด็กหญิงภริดา  บดีรัฐ
เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาราม
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาวอรชญาน์ สุขสายชล
12.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางวิภาพร สุภาไตรย
2. นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์
3. นายอธิคม เรืองสุวรรณ
เรื่อง ราชวงศ์จักรี 
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางรัชญา ไชยนา
2. นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี
13.
หมายเลขการสมัคร 4051 P
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ 81110
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. ด.ช.เสฎฐวุฒิ สังข์ช่วย
3. กรุณาแจ้งด่วน
เรื่อง ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางรัชญา ไชยนา
2. นางสาวศุภานัน มหานุกุลวงศ์ชัย
14. หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

เครื่องหมาย P หมายถึงอะไรค่ะ

รูปภาพของ dkhaviruth

เครื่องหมาย P หมายถึง ทางโครงการฯ ได้รับผลงานเรียบร้อยแล้วครับ

รูปภาพของ dkhaviruth

เรียน ผู้ดูแลโครงการประกวด Digital Learning Contest 4th

ผมขอตรวจสอบการส่งผลงานหมายเลขการสมัคร 3991 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ครับ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องหมาย P

ขอแสดงความนับถือ
อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์

 

รูปภาพของ sittiponzaza
หมายเลขการสมัคร 4000
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ 
เรื่อง Asean community
 ยังไม่มีเครื่องหมายถูกทีครับผมส่งไปแล้วประมาณอาทิตย์นึงนะครับจะทำยังไงดีครับ 
หมายเลขการสมัคร 4047
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบ    
2. เด็กชายเมธาพงษ์  ปานกรด
3. เด็กชายปิยะพงษ์  กำเนิดเกิด
เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
 
 
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ควบคุมค่ะ    นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง 
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

เรียน ท่านอาจารย์ พูนศักดิ์  สักกทัตติกุล
 
ขอแก้ไขรายละเอียดใหม่ให้ถูกต้อง ดังนี้ครับ
หมายเลขการสมัคร 4033
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
2. นายอนันต์  ขอนทอง
3. นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์
เรื่อง วัฒนธรรม
 
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
นาย อนันต์  ขอนทอง
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการให้เรียบร้อยคะ

Smile

รูปภาพของ hong

ทางเราพบประเภทการสมัครของคุณ Parichart_CD  ที่สื่อคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ชุมชนของเราน่าอยู่" ค่ะ

ส่งใบสมัครแล้วแต่ไม่มีชื่อโรงเรียนขึ้นคะ อยากทราบว่าได้รับหรือมีปัญหาในการส่งข้อมูลหรือไม่ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

รูปภาพของ sittiponzaza

ส่งใบสมัคไปแล้วแต่ชื่อยังไม่มี

รูปภาพของ krooair
ประกวดประเภทสื่ออนไลน์ แก้ไข URL ครับ
หมายเลขการสมัคร 3877
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 
1. นายสุภาพ บริบูรณ์
2. นางสาวรัชนีกร  แมมขุนทด
URL: กรุณาแจ้งให้ถูกต้อง
รูปภาพของ hong

คุณ krooair ทางเราได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคะ

รูปภาพของ krooair

รบกวนหน่อยครับ เวลาดูจะต้อง ล๊อกอินตลอด 

แล้วของโรงเรียนสุริโยทัย ดูได้เลยครับ ไปตั้งอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ

ช่วยแก้ไขให้ดูได้เลยดโดยไม่ต้อง ล๊อกอินให้หน่อยครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์