ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3880 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. คุณครูสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. นางสาวปวริศา ศุขะพันธุ์
3. นางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์
เรื่อง Buddhism
หมายเลขการสมัคร 3877
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 
1. นายสุภาพ บริบูรณ์
2. นางสาวรัชนีกร แมมขุนทด
URL: http://www.thaigoodview.com/node/130978
2.
หมายเลขการสมัคร 3900
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวปีย์ปาณัสม์ จันทร์ศรัโรจน์
3. นายณฐนนต์ นิธิรัตน์วณิช
เรื่อง History of Siam
หมายเลขการสมัคร 3936
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาววิยะดา ทองประดับ
2. นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์
3.
หมายเลขการสมัคร 3901
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวพรนภา ฤกษนันทน์
3. นายธนวัฒน์ ธนามโนสาร
เรื่อง Austaila
หมายเลขการสมัคร 3938
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
2. นางสาวปรารถนา ยงสวัสดิ์ 
4.
หมายเลขการสมัคร 3902
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. นางสาวโชษิตา พูลสุขศิริ
3. นางสาวณัฏฐิณี ลิ้มทองสิทธิคุณ
เรื่อง ชาดก
หมายเลขการสมัคร 3951
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางมาลัยวรรณ จันทร
2. นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์
5.
หมายเลขการสมัคร 3908
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. ชนิตา สีตาบุตร
2. นางสาวมาริญณา ธีรากิจ
3. นายพฤกษ์ สว่างยิ่ง
เรื่อง england
หมายเลขการสมัคร 3973
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางรัชญา  ไชยนา
2. นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี
6.
หมายเลขการสมัคร3909
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. เพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวณัฐพร วีรยางกูร
3. นายปณัท พัฒนวิภาส 
เรื่อง Hollywood
หมายเลขการสมัคร 3975 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวมนสิชา ศรีพรหม
7.
หมายเลขการสมัคร 3949 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุ
3. นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
เรื่อง Asean we are bonded as one (อาเซียน เราร่วมกันสู่ความเป็นหนึ่ง)
หมายเลขการสมัคร 3976
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวอรอุษา เปิงสูง
8.
หมายเลขการสมัคร 3960
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวพิชญา หวังธำรงค์วิท
3. นางสาวบุณยวีร์ พนธนกรกุล
เรื่อง United Kingdom
หมายเลขการสมัคร 4012
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
9.
หมายเลขการสมัคร 3967
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
1. นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
2. นางสาวจารุวรรณ ฉัตรโพธิ์
3. นายชวิน กสิวงศ์สุนทร
เรื่อง History of Greek
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งทิวา ดังใหม่
10.
หมายเลขการสมัคร 3970
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
เลขที่ 21 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
1. นางวิไล สุขเกื้อ
2. นายทรงยศ ป้อมเชียงพิณ
3. นางสาวสุจันทกา พิมพ์อุบล
เรื่อง กาลเวลาเรา กาลเวลาโลก
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว
11.
หมายเลขการสมัคร 4011
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
เลขที่ 21 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 
1. นางวิไล สุขเกื้อ
2. นายทรงยศ ป้อมเชียงพิณ
3. นางสาวสุจันทกา พิมพ์อุบล
เรื่อง กาลเวลาเรา กาลเวลาโลก
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ
2. นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ
12.
หมายเลขการสมัคร 4018 P
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นายศรชัย ไกรปราบ
2. นายวิระ พูนปาน
3. กรุณาแจ้งชื่อด่วน
เรื่อง อดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัย
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์
13.
หมายเลขการสมัคร 4033 P
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
2. นายอนันต์  ขอนทอง
3. นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์
เรื่อง วัฒนธรรม
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวลักขณา ศรีพนม
14.
หมายเลขการสมัคร 4057 P
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก  จังหวัด กระบี่ 81110
1. นายศรชัย ไกรปราบ
2. นายถนัด โรจน์สราญรมย์
3. กรุณาแจ้งชื่อนักเรียนอีก 1 คน
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต
15.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี  12000
1. นางฉวีวรรณ จำปาเกตกุล
2. นางสาวศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ
3. นางสาวยุวดี ชัยธนเพิ่มพูล
เรื่อง The Young Explorers
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวธัญญทิพย์ ทองสุจริตพันธ์
16.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางสรียา วุฒิชาญ 
2. นางสาวณัฐชนันท์ รามโกมุท
3. นางสาวองุ่น เสมอภาค
เรื่อง  จิตประภัสสร ที่ศาลาวิชชาลัย
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวชวิลรัตน์ ตระการอุดมสุข
17.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางวิภาพร สุภาไตรย
2. นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์
3. นายอธิคม เรืองสุวรรณ
เรื่อง ราชวงศ์จักรี
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์
18.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
3. นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
เรื่อง Asean we are bonded as one
(อาเซียน เราร่วมกันสู่ความเป็นหนึ่ง)
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวนุชจรี ภูสีเงิน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
19.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวอรอุษา เปิงสูง
20.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์
21.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน
22.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
23.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

เครื่องหมาย P หมายถึงอะไรค่ะ

รูปภาพของ dkhaviruth

เครื่องหมาย P หมายถึง ทางโครงการฯ ได้รับผลงานเรียบร้อยแล้วครับ

รูปภาพของ dkhaviruth

เรียน ผู้ดูแลโครงการประกวด Digital Learning Contest 4th

ผมขอตรวจสอบการส่งผลงานหมายเลขการสมัคร 3991 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ครับ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องหมาย P

ขอแสดงความนับถือ
อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์

 

รูปภาพของ sittiponzaza
หมายเลขการสมัคร 4000
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ 
เรื่อง Asean community
 ยังไม่มีเครื่องหมายถูกทีครับผมส่งไปแล้วประมาณอาทิตย์นึงนะครับจะทำยังไงดีครับ 
หมายเลขการสมัคร 4047
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบ    
2. เด็กชายเมธาพงษ์  ปานกรด
3. เด็กชายปิยะพงษ์  กำเนิดเกิด
เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
 
 
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ควบคุมค่ะ    นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง 
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

เรียน ท่านอาจารย์ พูนศักดิ์  สักกทัตติกุล
 
ขอแก้ไขรายละเอียดใหม่ให้ถูกต้อง ดังนี้ครับ
หมายเลขการสมัคร 4033
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
2. นายอนันต์  ขอนทอง
3. นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์
เรื่อง วัฒนธรรม
 
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
นาย อนันต์  ขอนทอง
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการให้เรียบร้อยคะ

Smile

รูปภาพของ hong

ทางเราพบประเภทการสมัครของคุณ Parichart_CD  ที่สื่อคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ชุมชนของเราน่าอยู่" ค่ะ

ส่งใบสมัครแล้วแต่ไม่มีชื่อโรงเรียนขึ้นคะ อยากทราบว่าได้รับหรือมีปัญหาในการส่งข้อมูลหรือไม่ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

รูปภาพของ sittiponzaza

ส่งใบสมัคไปแล้วแต่ชื่อยังไม่มี

รูปภาพของ krooair
ประกวดประเภทสื่ออนไลน์ แก้ไข URL ครับ
หมายเลขการสมัคร 3877
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 
1. นายสุภาพ บริบูรณ์
2. นางสาวรัชนีกร  แมมขุนทด
URL: กรุณาแจ้งให้ถูกต้อง
รูปภาพของ hong

คุณ krooair ทางเราได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคะ

รูปภาพของ krooair

รบกวนหน่อยครับ เวลาดูจะต้อง ล๊อกอินตลอด 

แล้วของโรงเรียนสุริโยทัย ดูได้เลยครับ ไปตั้งอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ

ช่วยแก้ไขให้ดูได้เลยดโดยไม่ต้อง ล๊อกอินให้หน่อยครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์