ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3988 P
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายธิษณ ศรีสุขวสุ
3. นายนิติ สันติกุล
เรื่อง วายร้ายคอมพิวเตอร์
หมายเลขการสมัคร 3885 P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2. เด็กชายโสภณวิชญ์ สมณ
2.
หมายเลขการสมัคร 3995 P
โรงเรียนบัวใหญ่
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 
1. นายนิรันด์ สารรัมย์
2. เด็กชายณัฐกานต์ เป็งโท
3. เด็กชายชยุตม์ สว่าง
เรื่อง การพัฒนาอแพลิเคชันบนแอนดรอยด์เบื้องต้น
(Basic Development Application on Android)
หมายเลขการสมัคร 3887 P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2. เด็กชายนที วิลาด
3.
หมายเลขการสมัคร 4014
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์ แสงเดช
เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
หมายเลขการสมัคร 3914
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120
1. นางสาวคนัฑฐิณี หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวชุติมา เชิดชูภัทร  
URL : http://www.thaigoodview.com/node/130922
4.
หมายเลขการสมัคร 4016
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
เลขที่ 12 หมู่ 4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
1. นางเสาลักษณ์ จารัตน์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงบุษราคัม รวมแก้วมณี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเลขการสมัคร 3932
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. เด็กชายไมเคิล เฮล
URL: กรุณาแจ้ง URL หน้าหลักของผลงาน
5.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. เด็กหญิงปวิณี เจริญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์ โทนแก้ว
เรื่อง Photoscape
หมายเลขการสมัคร 3989 P
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
1. นางสาวจารุณี ขันใจ
2. เด็กหญิงศิริพร ขัติยะ
6.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น
3. เด็กชายกิติศักดิ์ ทองเหลิม
เรื่อง Microsoft Office Publisher
หมายเลขการสมัคร 3990 P
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. เด็กหญิงธิติยา สมจิตร์
7.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
3. เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
เรื่อง การออมและการลงทุน
หมายเลขการสมัคร 4013 P
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
8.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายสมชาย ชาวสวน
2. เด็กหญิงมลธิรา ฉุ้นลุ้น
3. เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
เรื่อง การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น
9.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. นายพิพัฒน์ ชาวสวน
3. นายสาโรช บริบูรณ์
เรื่อง การใช้งานที่ Wordpress.com
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
10.
หมายเลขการสมัคร 4056
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
1. ว่าที่ร้อยตรี เดชา ดรินทพงศ์
2. เด็กหญิง รสิตา  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิง พรฤทัย บุนนาค
เรื่อง Microsoft office 2010
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายสมชาย ชาวสวน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
11.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านชี อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์ 
2. เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์ แสงเดช
เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายสมชาย ชาวสวน
2. เด็กหญิงมลธิรา ฉุ้นลุ้น
12.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวสุพิชชา สายวิรุณพร
13.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวคนัทฐิณี หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนรัตน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/130810
14.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

รบกวน เรียนสอบถาม เรื่องการส่งสื่อเข้าประกวดค่ะ ทาง โรงเรียนได้ส่ง สื่อเข้าประกวดแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อว่ามีการส่งเข้าประกวด รบกวนเรียนสอบถามว่า ได้รับหรือเปล่าคะ? ส่งไปวันที่ 30 พ.ย 55 ค่ะ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ถ้าไมไ่ด้รับ หรือ ติดปัญหาอะไร รบกวน ตอบคำถาม ทาง E-mail : jirapornsom@yahoo.com ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 

ส่งใบสมัครไปแล้วนะคะ ผู้รับชื่อสุดารัตน ถึงเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 55 ค่ะ  Laughing

นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์  ขอแก้รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางปะหันเป็น 13220 ค่ะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3887
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.นที วิลาด

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130364
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3885
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.โสภณวิชญ์ สมณ

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130357
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์