ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3891
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวนิถินาถ สุขเกตุ
2. นางสาวชัญญา เบญญาดิลก
3. นายภูผา นวลพลับ
เรื่อง FASHION HISTORY
หมายเลขการสมัคร 3899
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล
2.
หมายเลขการสมัคร 3896
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางประภาศรี สำลี
2. นางสาวอังค์วรา บูรณะชาคร 
3. นางสาวอริสรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เรื่อง ขนมไทย (Thai dessert)
หมายเลขการสมัคร 3929
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาวเพลินพิศ จารุสาร
3.
หมายเลขการสมัคร 3907
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. ครูนิธินาถ ชื่อครูหัวหน้าทีมไม่มีนามสกุล
2. นางสาวธัญวรัชม์ ศุภชัยวีรกุล
3. นางสาวมะยมหอม อุดมสินโรจน์
เรื่อง Acess Brand
หมายเลขการสมัคร 3935
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวปภาวี มีชัย
4.
หมายเลขการสมัคร 4015
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
2. นายชินวัตร อินทรสุระ
3. นายธีรยุทธ เจียมทอง
เรื่อง ROBOT
หมายเลขการสมัคร 3943
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
2. นางสาววรัญญา วโรรส
5.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมียง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางกมลทิน พรมประไพ
2. นางสาวธัชธิดา สิริคุณาลัย
3. นางสาวชลลดา อ่อนละมูล
เรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์
หมายเลขการสมัคร 4020
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. นายวิระ พูนปาน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
6.
หมายเลขการสมัคร 4028
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เลขที่ 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
1. นางกนกจิด  สีด้วง
2. นายสิทธิพจน์  แดงวงสุวรรณ
3. กรุณาแจ้งด่วน
เรื่อง PHP
หมายเลขการสมัคร 4060
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม  ถ.สามเสน ตำบล วชิรพยาบาล อำเภอ ดุสิต จังหวัด กทม. 10300 
1. ว่าที่ ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์
2. นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/125063
7.
หมายเลขการสมัคร 4073
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม  ถ.สามเสน ตำบล วชิรพยาบาล อำเภอ ดุสิต จังหวัด กทม. 10300 
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวกัญญลักษณ์ เจริญพิมลกุล
3. นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์
เรื่อง รถไฟตะลุยflash[cs5]
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวอุมาพร เสน่หา
URL: http://www.thaigoodview.com/node/131578
8.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เลขที่ 139 ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จ. กรุงเทพฯ 10120 
1. นายวิรัตน์ พิมพา
2. นายอภิสิทธิ์ สมบุญ
3. นางสาวณัฐวดี ด่านบุญญานุภาพ
เรื่อง สื่อการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ Joomla 1.5
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวสิญากร เหลืองมีสุข
9.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนปทุมวิไล
เลขที่ 63/4 ตำบล บางปรก อำเภอ เมือง จ. ปทุมธานี 12000
1. นางสาวดวงนภา บานชื่น 
2. นายชุติเดช เตชะจุฑาศรี
3. นายศิวภาคฆ์ เทศวงศ์
เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศื 
2. นางสาวมัทณี อยู่สบาย
10.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านชี อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
2. นายชินวัตร อินทรสุระ
3. นายธีรยุทธ เจียมทอง
เรื่อง ROBOT
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
2. นางสาวสุดารัตน์ มุสันเทียะ
11.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวเพ็ญพร พลับพลาไชย
3. นางสาวนวพร ระงับทุกข์
เรื่อง Barista
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวหทัยรัตน์ 
2. นางสาวธัญญารัตน์ บัวกอ
12.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง
13.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวจิราวรรณ
2. นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
14.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา
15.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวอริสรา นุ่มพิจิตร 
16.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวกันยารัตน์ โตสุข
17.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวชวิภา อนุสรณ์ชัย
18.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวัสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกูล
19.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวจริยวรรณ เนตรคุณ
20.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวสุปรียา ศรีชุติยโสภณ
21.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
รงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวพิมลพร ชาวเปีนใย
2. นางสาวพิชชาธร เทิดสถิตบุญฤทธิ์
22.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวพุทิตา เจียมเจริญศักดิ์
23.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวอัมพร ตั้งกุญแจทอง
24.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวดนัทฐิณี หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวชวรัตน์ เพ็ญศิริ
25.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง

รบกวน เรียนสอบถาม เรื่องการส่งสื่อเข้าประกวดค่ะ ทาง โรงเรียนได้ส่ง สื่อเข้าประกวดแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อว่ามีการส่งเข้าประกวด รบกวนเรียนสอบถามว่า ได้รับหรือเปล่าคะ? ส่งไปวันที่ 30 พ.ย 55 ค่ะ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ถ้าไมไ่ด้รับ หรือ ติดปัญหาอะไร รบกวน ตอบคำถาม ทาง E-mail : jirapornsom@yahoo.com ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 

ส่งใบสมัครไปแล้วนะคะ ผู้รับชื่อสุดารัตน ถึงเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 55 ค่ะ  Laughing

นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์  ขอแก้รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางปะหันเป็น 13220 ค่ะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3887
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.นที วิลาด

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130364
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3885
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.โสภณวิชญ์ สมณ

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130357
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 100 คน กำลังออนไลน์