หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bcskrumai

หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

คอมพวิเตอร์(Computer)เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานโดยเฉพาะด้านคำนวณค่าคณิตศาสตร์ที่ยากและซับซ้อน การประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ การเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจการทำงานด้านตรรกศาสตร์ การออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

ให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของคอมพวิเตอร์?

การทำงานของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่

1.  หน่วยรับเข้าIinput Unit)   ?

2.  หน่วยประมวลผลกลางZCentral Processing Unit :CPU) ประกอบด้วยหน่วยควบคุม(CU) หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU)

3.  หน่วยความจำหลัก (Main memory Unit) หน่วนความหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือรอม(ROM) หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม(RAM) หน่วยความจำแคช

4.  หน่วยความรอง(Secondary memory Unit) ฮาร์ดิสก์  แผ่นบันทึก ซีดี ดีวีดี หน่วยความจำแบบแฟลซ

5.  หน่วยส่งออก(OUTPUT Unit) ?

ซึ่งการรับข้อมูลระหว่างหน่วยต่า ๆ จะต้องผ่านระบบทางขนส่งข้อมูล

คุณลักษณะของพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วงมีควมสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้

ให้นักเรียนยกตัวอย่างประเภทของคอมพิวเตอร์?

ศึกษาเรื่องหลักการทำงาน ของคอมพวิเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆแล้วตอบคำถาม

1.  ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์

2.อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรร์ส่งออก

3.  เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพวิเตอร์อย่างไร

4.  สิ่งใดมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

5.  นักเรียนจะนำความรู้เที่ยวกับบัสไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง

6.  กิจกรรโรงแรมควรเลือกใช้คอมพวิเตอร์ประเภทใด

7.  ถ้านักเรียนจะเลือกซื้คอมพิวเตอร์มาใช้งานที่บ้าน จะเลือกซื้อคอมพวิเตอร์ประเภทใดเพราะอะไร

8.  ฮาร์ดิสก์และซีพียูมีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร

9.  อุปกรณืต่อพ่วงแตกต่างจากอุปกรณ์ในหน่ยประมวลผลกลางอย่างไร

10. อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพวิเตอร์ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง และนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนันให้เกิดประโยชน์อย่างไร

ให้นักเรียนตอบในBlog ของนักเรียน และแจ้งหมายเลขNodeของนักเรียนมาให้ครูภายในวันที่ 15 ก.พ.55เวลา24.00น.

 

เรื่องระบบการสื่อสารข้อมูลให้สร้าอีก 1 Blog ส่งภายในวันที่20 ก.พ.55

1.  องค์ประกอบใดในระบบสื่อสารที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุใด

2.  การสื่อสารในระบบสื่อสารข้อมูลจะประประสบความสำเร็จได้เพราะปัจจัยใด

3.  ฮับมีความสำคัญอย่างไร

4.  เพราะใดเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารกันได้จึงต้องใช้โพรโตคอลชนิดเียวกัน

ธันญาพร  ช่างประดิษฐ์   ส่งงานค่ะ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์http://www.thaigoodview.com/node/126852

http://www.thaigoodview.com/node/121360

กัลยา ศรีสวัสดิ์  ส่งงานค่ะ ก้าวไปกับ IT

http://www.thaigoodview.com/node/121360?q=node/121360

กัลยา  ศรีสวัสดิ์  ส่งงานค่ะ  ระบบสารสนเทศ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/127007

พิมผกา ไม้พรต   ส่งงานค่ะ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/121370

พิมผกา ไม้พรต ส่งงานค่ะ ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/122116

พิมผกา ไม้พรต ส่งงานค่ะ ก้าวไปกับ IT

http://www.thaigoodview.com/node/121367

 

ปิ่นแก้ว กลั่นสำอางค์ ส่งงานค่ะ  สารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/122108

ปิ่นแก้ว กลั่นสำอางค์ ส่งงานค่ะ  ก้าวไปกับ IT

http://www.thaigoodview.com/node/127004

นุชจรี  ปาลวัฒน์ ส่งงานค่ะ  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/122115

 นุชจรี  ปาลวัฒน์  ส่งงานค่ะ ก้าวไปกับ IT

http://www.thaigoodview.com/node/121348

นุชจรี ปาลวัฒน์  ส่งงานค่ะ  ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/130488

น.ส วริษฐา ไทยหอม ส่งแล้วค่ะ

กิ่งกาญจน์  ส่งงนาค๊

http://www.thaigoodview.com/node/130487

ชลธิชา ส่งงานคะ Embarassed

http://www.thaigoodview.com/node/130486

รูปภาพของ bcs4132

นาย คณาวุฒิ  เสียมสกุล

http://www.thaigoodview.com/node/130482

รูปภาพของ bcs4159

http://www.thaigoodview.com/node/128219

สิริกร ส่งงาน ระบบสื่อสารข้อมูลเจ้าค่ะ...-^^- 

นายพีรพัฒน์  เติมแก้ว  ม.5/2  ส่งแล้วนะ          

.http://www.thaigoodview.com/node/126994 

นายศิญาธร  รักซ้อน 

น้องโอ๊ดครับ

http://www.thaigoodview.com/node/127002?q=node/127002

สุภษิต  กองเกิดKiss

http://www.thaigoodview.com/node/126989

อนุพงษ์  กรุดเงินCool

http://www.thaigoodview.com/node/126992

 Smileวรวิทย์ ทองอิ่ม ม.5/2ส่งงานแล้วครับSmile

http://www.thaigoodview.com/node/126995

ค.........

ค.......

  น.ส.อรวรรณ สว่างแสง

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/126863?q=node/126863/edit

Cool 

 

ส่งงาน ของนายวีระพงษ์  วงค์ปัญญา

http://www.thaigoodview.com/node/126865

เสาวลักษณ์  ตรัสงาม  ยังไม่เสร็จค่ะ ทำหลายรอบเเล้วไม่ได้บันทึก

http://www.thaigoodview.com/node/126869

กิ่งกาญจน์ ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/126857

น.ส. เบญจวรรณ   ดวงตะกั่ว

http://www.thaigoodview.com/node/126867

น.ส วริษฐา ไทยหอม

http://www.thaigoodview.com/node/126868

น.ส. ชลธิชา สุขจับจันทร์

http://www.thaigoodview.com/node/126866

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์