การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT 

                        ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้ศึกษา            นางสุฤดี   แก้วเมือง    โรงเรียน         ดอนขีวิทยา   ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2553  บทคัดย่อ 

                   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบ

การใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยวิธีวัฏจักร

การเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนดอนขีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  จำนวน   13  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  เรื่อง  การหาร  จำนวน  21  แผน  (ไม่รวมแผนทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน)   แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร  จำนวน  21  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากระหว่าง  0.31  ถึง  0.74  อำนาจจำแนก   รายข้อระหว่าง  0.21  ถึง  0.75  และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  0.64 ถึง  0.87  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

             ผลการศึกษา พบว่า   

                         1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้

แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ   78.38 / 77.18  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

                         2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.6679  หมายความว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักร

การเรียนรู้แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.6679  หรือ  คิดเป็นร้อยละ  66.79

                        3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้

แบบ  4  MAT  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์