รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่น ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง

ชื่อผลงานวิจัย  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่น  ชั้นอนุบาลปีที่    โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ผู้วิจัย  นางภานิชา  อันทะแสง  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  จังหวัดมหาสารคาม  ปีที่ทำวิจัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ผลการวิจัย  พบว่า ๑.  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่น  ในการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning :  BBL)  ชั้นอนุบาลปีที่    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๙๗.๑๑/๙๓.๗๕ สูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้  (๘๐/๘๐)  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล .๘๔๒๑  สูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้  (.๕๑)๒.  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕  ๓.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่    หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการละเล่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๔.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  โดยใช้การละเล่นอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  ๔.๘๒๕.  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๕๓ (ร้อยละ ๙๗.๑๑) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ร้อยละ  ๘๐  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๖.  นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  โดยใช้การละเล่น  หลังเรียนผ่านไปแล้ว    สัปดาห์  มีความจำคงเหลือ  ร้อยละ  ๙๗.๕๐  และมีความจำลดลงร้อยละ  ๒.๕๐   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์