การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์.

ทับทิม  อติอนุวรรตน์. 2553. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    บทคัดย่อการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นการสร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80.2) ศึกษาค่าดรรชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย  3).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย และ4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่1                   ปีการศึกษา 2553 จำนวน24 คนใช้เวลาในการศึกษา 14 ชั่วโมงรวม 7 แผนการจัดการเรียนรู้  .””” เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.70 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  2)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 7 เรื่อง คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา.คำวิเศษณ์ คำบุพบท   คำสันธาน และคำอุทาน และ 3).แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท(Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (
E / E ) และค่าดรรชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้..                                            
                    1.
. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ประสิทธิภาพ (E /E ) เท่ากับ89.68/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้......................................................................................................
                    2...ค่าดรรชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คือ 0.50 ขึ้นไป............................................................................................
                  
3. นักเรียนที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.33 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ
25.42 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 14.09
.....................................
                   
4...ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (4.56) และเมื่อพิจารณารายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการสอนที่ทันสมัยการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเรียนที่สนุก ไม่เคร่งเครียด เพราะถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับไปศึกษาใหม่ได้ด้วยตนเอง และทุกเนื้อหาถ้าเก็บความรู้ไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและคิดว่าจะมีความเข้าใจได้ดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์