รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและ

                                                 การเปลี่ยนแปลง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้รายงาน                               นางธนนันท์   ปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้           วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา                            2554 บทคัดย่อ                    การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โลกและ

การเปลี่ยนแปลง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1   โรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่ 

จังหวัดศรีสะเกษ   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  41 คน   จาก 1 ห้องเรียน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบด้วยสถิติ  t-test                   ผลการศึกษาพบว่า

1.             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียน รู้  วิทยาศาสตร์

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.07/81.14  สูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้2.             ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 0.7194                                แสดงว่าหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน                              ร้อยละ 71.94

                     3.      นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง                       

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

                              กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                     4.     นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์