รายงานการพัฒนาชุดการสอน การลูกเสือเพื่อเด็กไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียตาเบาวิทยา

รายงานการพัฒนาชุดการสอน การลูกเสือเพื่อเด็กไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียตาเบาวิทยา

นายนิเวช  เหมือนนึก

ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือเพื่อพัฒนาชุดการสอนการลูก
เสือเพื่อเด็กไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เพื่อหาประสิทธิผลของชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตาเบาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
เขต 33 ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.32-0.75 และมีค่าอำนาจจำแนก (r)
ตั้งแต่ 0.31-0.7 ค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8516
สถิติที่ใช้ที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
สถิติพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสอดคล้อง
การหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก การทดสอบ t

ผลการศึกษาพบว่า
1.ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมทั้ง 12 ชุด คะแนนรวมทั้งหมด 60 คะแนน
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทำแบบทดสอบย่อยท้ายชุดการสอนการลูกเสือ
เพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 12  ชุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.82 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.26
และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ 17.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10  คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.00 
ดังนั้นชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ  81.26 /85.00 
แสดงว่าชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
การลูกเสือเพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าเท่ากับ
0.6937  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.37      
3.
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1
ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนการลูกเสือเพื่อเด็กไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษา ปีที่ 1 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์