รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข


 

ชื่อเรื่อง                  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกด  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข                      “ศรีสุขศึกษาคาร”  ปีการศึกษา ๒๕๕๒

  

     

ชื่อผู้วิจัย                 นางภัคภร   เทียมคลี

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
“ ศรีสุขศึกษาคาร ” อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์

ปีที่พิมพ์             ๒๕๕๓

 

                                                          บทคัดย่อ

    

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข ศรีสุขศึกษาคารอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๒   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่     เรื่อง 
มาตราตัวสะกด 
และเพื่อ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึก  เสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐   
)  เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่เรียน   แบบฝึกเสริมทักษะ  ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
“ ศรีสุขศึกษาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๑  ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  ๒๒  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะจำนวน ๙  ชุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๘   แผน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิด ๓ 
ตัวเลือก จำนวน ๒๐  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิคราะห์เนื้อความ 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการหาค่าสถิติอย่างง่ายคือ  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ 
t
– test  แบบ  Dependent 
Sample   หาค่าประสิทธิภาพโดย    E1 /E2  

 

สรุปผลการวิจัย


 

๑. 
ผลการหาประสิทธิภาพ  ของแบบฝึกเสริมทักษะ
ชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะทั้ง    เล่ม
ผู้รายงานได้นำคะแนนปฏิบัติกิจกรรมขณะเรียน 
และคะแนนทดสอบหลังเรียน 
เพื่อหาประสิทธิภาพ  พบว่า คะแนนปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกเสริมทักษะ
ชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๕๓
/๘๗.๐๔๘๒.๕๓ 
คะแนน 
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๗.๐๔  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเท่ากับ
๘๒.๕๓/๘๗.๐๔  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐

                ๒. 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่
  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
ศรีสุขศึกษาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐  ผลสรุปว่า กรณีก่อนเรียนนักเรียนสอบผ่านร้อยละ
๙.๐๙   
 กรณีหลังเรียน นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
 คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕  นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง

๓.     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เรื่อง  มาตรา

ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุขศรีสุขศึกษาคาร
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์