รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์                              รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                               โรงเรียนเทศบาล 2  สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตรผู้พัฒนา                 นางกัญญาพัชร์     ศรีนาราง     ปีที่พัฒนา              2554                  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช   รายวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชา  ว21101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

 เท่ากับ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนกับหลังใช้เอกสารประกอบการเรียน

 ชุดเรียนรู้ชีวิตพืชรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาล2

 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์

  รหัสวิชาว21101                     ประชากรที่ใช้ครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา

2554 โรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร จำนวน64คน  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 

 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2554  โรงเรียนเทศบาล 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ คือ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช   รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชาว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t - test (Dependent Samples)                     ผลการศึกษาทดลองครั้งนี้พบว่า                   1.  เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวมมีค่า 87.51/83.05                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช   รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์