รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1                          โรงเรียนเทศบาล 2สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน              จังหวัดพิจิตร                                                                                   ผู้พัฒนา   นางกัญญาพัชร์     ศรีนาราง    

ปีที่พัฒนา  2554

                 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากับ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนกับหลังใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ชีวิตพืชรายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว21101  ประชากรที่ใช้ครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน  64  คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืชรายวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของ      นักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช        รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าt - test (Dependent Samplesผลการศึกษาทดลองครั้งนี้พบว่า          

1.อกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืชรายวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชา      ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวมมีค่า 87.51/83.05 

 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา ว21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช 

 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเรียนรู้ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเฉลี่ย (   เท่ากับ  34.39  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.39 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์