การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง     :    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา     :    นางอรวรรณ  เดชค้ำปีที่ศึกษา :    2551บทคัดย่อ                         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ผู้ศึกษาได้การศึกษา  มีจุดประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคำภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 5  ห้องเรียน  จำนวน 212  คน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  3  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  38  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  โดยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.25 - 0.76  ค่าอำนาจจำแนก  0.25 - 0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.99  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ  t – test for dependent sample                                       ผลการศึกษาสรุปได้ว่า                     1. แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.73/87.89 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80                          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนคำภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์