การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป (คอมพวเตอร์ช่วยสอน)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รูปภาพของ thanoo2511

 

 การวิจัยในชั้นเรียน

 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น โดยการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

สร้างโดย: 
อ.ธนู พบลาภ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม

เปิดดูยังไงหรอครับ