การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 

               โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

               โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

ผู้วิจัย     อาคม  คมวินัย  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

............................................................................................................................

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ  อีกทั้งวิชาคณิตศาสตร์มีความจำเป็นต่อการเรียนในทุกสาขาวิชา 

จึงควรมีสื่อ  นวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.       เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.       เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

3.       เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 42 คน

                กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 21 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล     

                ได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการหาคุณภาพก่อนที่จะนำไปใช้คือ  แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  มีค่า IOC เท่ากับ 1  ค่าความเชื่อมั่น

0.9045  ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.24 0.71  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.24 0.59,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 1  ค่าความเชื่อมั่น 0.76  ความยากมีค่าระหว่าง 0.45 0.7  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 0.9,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที 2  ความเชื่อมั่น 0.845  ความยากมีค่าระหว่าง

0.25 0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 – 0.8,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 3  ความเชื่อมั่น 0.77  ความยากมีค่าระหว่าง 0.57-0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 – 0.6,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 4  ความเชื่อมั่น 0.78  ความยากมีค่าระหว่าง 0.45 - 0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.4 - 0.75,  แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ความตรง (IOC ) เท่ากับ 1  ความเชื่อมั่น 0.7642  ผลการวิจัย

                1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพ 82.21/80.53  มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  และค่าประสิทธิผล

ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เท่ากับ 0.6972 

                2.  ผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  ทำให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากระดับคะแนนผลการประเมิน 1 คือ น้อยที่สุด  ถึง 

5 คือ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.77

                        ผลจากจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น

................................................................................................................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์