เผยแพร่บทคัดย่อผลงานเพื่อปรับระดับค่ะ (วิชาคณิตศาสตร์)

เรื่องที่ศึกษา     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ของนักเรียนโรงเรียนระโนด

ชื่อผู้ศึกษา         นางบุญตา 
คะหะวงศ์
  ครู
วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด
  

                         จังหวัดสงขลา

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
ของนักเรียนโรงเรียนระโนด 
มีวัตถุประสงค์   เพื่อ  1. พัฒนา

แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  ประชากรในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนระโนด 
อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
16  จำนวน 7 
ห้องเรียน  รวม
 232  
คน  โดยจัดนักเรียนแต่ละห้องคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ภาคเรียนที่
2   ปี

การศึกษา  2553  โรงเรียนระโนด  อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
16  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  มีนักเรียน
จำนวน 
35  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30  ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  18  แผน แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
จำนวน
4 ชุด ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะชุดที่
1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์
แบบฝึกทักษะชุดที่
2  เรื่องคำตอบของสมการ แบบฝึกทักษะชุดที่ 3  เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบฝึกทักษะชุดที่
4  เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบทดสอบระหว่างเรียน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 4 ชุดแต่ละชุดมีจำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน

            ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.43/77.03  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์