การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๕       โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์

ชื่อผู้วิจัย         นางแก้วตา  วรรณภักตร์  ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา      ๒๕๕๔

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี
๑๑ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานและศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ซึ่งสุ่มมาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ๑)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ โดยการสังเคราะห์สาระสำคัญของทฤษฎี  พหุปัญญาและเชื่อมโยงสาระสำคัญที่สังเคราะห์ได้กับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเขียน    กาพย์ยานี ๑๑  ๒)
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ ประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้  แบบประเมินคุณธรรมและเจตคติ  และแบบทดสอบทักษะการเขียนกาพย์ยานี ๑๑  และ ๓)
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยการหาค่าที
(
Dependent t - test) และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๕

 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่
๕ มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการได้แก่ หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(
Item objective congruence) ได้ค่าเท่ากับ
๐.๘๙ นับว่าเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้ 

๒. ผลการทดลองใช้รูปแบบ แสดงว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
คือ ด้านความรู้  คุณธรรมและเจตคติ  และทักษะการเขียนกาพย์ยานี ๑๑

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์