รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น และ 3)
เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/4 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 37 คน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่ม (
Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (
t-test
Dependent Samples)

         ผลการวิจัยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.            

แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่นมีประสิทธิภาพได้เกณฑ์เท่ากับ 82.22/81.98

2.            

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ระดับการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่องการคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชั่นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี

ใช้แบบฝึกลักษณะใด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์