คำคล้องจองประกอบเรื่อง ในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำคล้องจองประกอบ                     เรื่อง ในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน      นางสาวอัจฉรี  ศิริอัฐ  
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา
      2554

 

บทคัดย่อ

 

           
รายงานการพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำคล้องจองประกอบเรื่องในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา 2554  ตามเกณฑ์ 80/80                             เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255
4 จำนวน 32 คนซึ่งได้มาโดย วิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster random  sampling) จากห้องที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน
เครื่องมือที่ใช้คือหนังสือส่งเสริม                การอ่าน ชุด คำคล้องจองประกอบเรื่องในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่
2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
จำนวน 5  เล่ม แบบทดสอบ               วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1
ชุด และ
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริม              การอ่าน ชุด
คำคล้องจองประกอบเรื่องในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงครามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1.   

ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
คำคล้องจองประกอบเรื่องในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
2         มีประสิทธิภาพเท่ากับ
8
3.68/85.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

2.   

ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
คะแนนหลังทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.   

ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
คำคล้องจองประกอบเรื่องในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่
2  พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

ดีครับ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์