ประวัติปรีชา จันทร์เปล่ง

รูปภาพของ pnppreecha

ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา
 การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 วิชาเอก  คณิตศาสตร์  วิชาโท  ฟิสิกส์  
ประวัติการทำงาน
 เริ่มรับราชการครู  เมื่อ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2519
 พ.ศ. 2519-2528 สอนวิชาคณิตศาสตร์
 พ.ศ. 2529-2536 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์
 พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน   สอนวิชาคอมพิวเตอร์
การศึกษาดูงาน
 พ.ศ. 2537   ได้รับทุนจากกรมสามัญศึกษาไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมแถบประเทศยุโรป
 พ.ศ. 2539    ได้รับทุนจากกรมสามัญศึกษาไปศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 พ.ศ. 2547    ได้รับทุนจากประเทศเกาหลี ให้ไปทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ OPEC
 พ.ศ. 2550   ไปศึกษาดูงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ประเทศสิงค์โปร
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
 เป็นวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ผลิตคู่มือการอบรมและให้การอบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
 เป็นคณะกรรมการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและตรวจสอบการทำวิจัยของครูเครือข่ายสาขาคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ
 งานวิจัยและพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนแบบกึ่งอัธยาศัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
 งานวิจัยและพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ชื่อ-สกุล 
 นายปรีชา  จันทร์เปล่ง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์