การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็ม

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่องระบบจำนวนเต็ม                         โดยชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายวิชาญ    บุราณเดชตำแหน่ง                ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  ปีการศึกษา           2554 บทคัดย่อ                    ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า(1.)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน      (ค 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2.)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (3.)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  (1)  กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพ  (2)  กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง                   2.1  กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของ  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ  จำนวน  20  คน (เนื่องจากโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวนจำกัดจึงขอใช้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน)                   2.2  กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  จำนวน  21  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือในการศึกษาและใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี  3  ชนิด  ประกอบด้วย   (1.)  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     เรื่องระบบจำนวนเต็ม  จำนวน  10  เล่ม  (2.)  เครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ได้แก่    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบอิงเกณฑ์  ชนิด           4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  (3.)   แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  25  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ  t–test  (Dependent  Samples)                   ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้                 1.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  1  เรื่องจำนวนเต็ม   มีประสิทธิภาพ 87.67/87.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1                     2.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  2  เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.39/93.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1                  3.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  3  เรื่องจำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.53/91.42   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1                  4. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  4  เรื่อง  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  100/90.47  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  5. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เล่มที่  5  เรื่องการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  98.3 /94.28   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  6.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  6  เรื่องการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  98.74/71.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  7.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  7  เรื่องการลบจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  95.87/78.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80    ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  8.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  8  เรื่องการคูณจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 98.25/90.04   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80    ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  9.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  9  เรื่องการหารจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  99.35/84.28  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80    ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1  10.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เล่มที่  10  เรื่องสมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  95.95/79.5  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1                     11.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.14/80.59    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  1                  12.  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  2                  13.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้วยค่าเฉลี่ย  4.51  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  3                     14.   ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 21101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้วยค่าเฉลี่ย  4.58  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  3                            

ดีมากค่ะ  ขอชุดกิจกรรมมาเผยแพร่หน่อยครับ

น่าสนใจ  ขอ  5  บท  เป็นตัวอย่างนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์