รายงานการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางกะปิ

เรื่องที่วิจัย รายงานการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ผู้วิจัย นางสุนันท์  วชิรมนตรี 
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2553                                    

                                                                    บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนบ้านบางกะปิเรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอนประกอบเอกสารชุดพัฒนา   การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ ก่อนและหลัง การพัฒนา และ 3) ศึกษาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ
                   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 156  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย เอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประกอบการฝึกปฏิบัติ ประกอบกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐานปฏิบัติการเขียนค้าโครง ขั้นที่ 2 นำส่งนวัตกรรมวางแผนนำไปใช้ ขั้นที่ 3 ใส่ใจเรื่องการนิเทศ/สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร ขั้นที่ 4 ตามติดเก็บผลงานสานสู่การรายงาน และ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบมาตรฐานประเมินผลงานวิจัย 
                  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินเอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน
                  ผลการวิจัย พบว่า
                  1.เอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก เป็นเอกสารที่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพครู 5 ขั้นตอน ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่เรียงตามลำดับขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 8 หน่วย ดังนี้
                      หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
                      หน่วยที่ 2 หลากหลายนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                      หน่วยที่ 3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
                      หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
                      หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
                      หน่วยที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
                      หน่วยที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
                      หน่วยที่ 8 แบบฝึกปฏิบัติการสู่มาตรฐานการวิจัยในชั้นเรียน
              2.หลังการพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
              3.ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิที่ได้รับการพัฒนามีผลงานวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน คนละ 1 เรื่อง และผลงานวิจัยของครูโดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์