The FifteenthNational Software Contest : NSC 2013

 
เนคเทค จับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่15 (The FifteenthNational Software Contest : NSC 2013)” เปิดโอกาสเด็กไทยพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับมืออาชีพ หนุนเด็กไทย  “ต่อยอด” พัฒนาผลงานให้ใช้ได้จริงใน“โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่”  พร้อมโอกาสก้าวสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับนานาชาติ
 
โครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 หรือ NSC 2013” จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ประเภทแบ่งเป็น ระดับนักเรียน และระดับนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ในระดับนักเรียนจัดการแข่งขันใน3 หัวข้อ ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ในส่วนของระดับนิสิตนักศึกษา แบ่งออกเป็น 5หัวข้อโดยเพิ่มเติมจากระดับนักเรียน 2 หัวข้อ คือ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการผู้สูงอายุ และโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
 
โปรแกรมเพื่อความบันเทิงผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาโปรแกรมที่สร้างความบันเทิง ด้วยภาพ เสียง สัมผัสการเคลื่อนที่ที่กระตุ้นการใช้ไหวพริบของผู้เล่นหรือส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของไทยมาใช้ในเกม ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้ทำในรูปแบบโครงงานมัลติมีเดียที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในการคิดและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับเนื้อหาในบทเรียนในส่วนของโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ จัดทำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ อาทิโปรแกรมช่วยการเขียนหรือการอ่านของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้โปรแกรมช่วยขยายหน้าจอของคนสายตาเลือนลาง นอกจากหัวข้อดังกล่าวข้างต้นยังมีโปรแกรมเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการจัดทำโปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปริมาณน้ำในธรรมชาติ การจัดการพื้นที่ป่าไม้รวมไปถึงโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนจึงอยากให้เยาวชนมาพัฒนางานในระบบดังกล่าวให้มากขึ้น 
 
 
สำหรับเยาวชนผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนพัฒนาผลงานทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมส่งข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31สิงหาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th/nsc หรือ www.nscthailand.net โทรศัพท์ 0 - 2564 -6900 ต่อ 2345 , 2326 – 28 โทรสาร 0 – 2564 – 6768 หรือที่ Email: fics@nnet.nectec.or.th 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์