สสวท. ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 11 ศูนย์ทุกภาคทั่วไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555
 
 
 กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา ได้แก่Visual Programming (C#)  ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข  การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำโปรแกรมย่อยและกราฟิก  การทำโครงงานและนำเสนอผลงาน
 
ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง3 ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา2554 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน โดยจะต้องส่งหลักฐานที่สมบูรณ์ทั้งหมด ไปยังศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ทางไปรษณีย์   ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้สมัครเข้าค่ายศูนย์ละ40 คน โดยศูนย์ฯ จะส่งแบบตอบรับแจ้งกลับไปยังผู้สมัครทางไปรษณีย์และประกาศผลทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่5 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ดูผลได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ที่สมัคร  เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งธนาณัติจำนวน2,000 บาท มายังศูนย์ฯ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่20 กันยายน 2555 
 
ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 11  ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ. เชียงราย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชร  โรงเรียนเลยพิทยาคม    จ.เลย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ. อ่างทอง  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ. ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.thหรือ http://oho.ipst.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์