รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาส

ชื่อเรื่อง                             รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง  พัฒนาการ

                                              ทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระ 

                                              การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์) 

                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า              นายชาญชัย  อัคพิน

ระยะเวลาในการศึกษา      
ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2554

 

บทคัดย่อ

 

                     รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งมีความมุ่งหมายของการศึกษา  คือ  1)  เพื่อสร้าง

และพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(สาระประวัติศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังการเรียน 
โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านช้างมิ่งพิทยานุกูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  42  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  จำนวน  10  ชุด 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
จำนวน  1 
ชุด 
50  ข้อ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
จำนวน 
10  ชุดๆ 
ละ
10  ข้อ

และแบบสอบถามความพึงพอใจ
จำนวน 
ชุด  มี  20  ข้อ

                    ผลการศึกษา  พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  88.14/ 81.62  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้
คือ  80 / 80   ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0
.71  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  4.03   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.77  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

ผลงานดีLaughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์