กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดวาดภาพ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดวาดภาพ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”          กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาดในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” เปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามความมุ่งหวังอย่างยั่งยืนผ่านจินตนาการทางศิลปะการวาดภาพ           ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาของชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจะสร้างบ้านเมืองที่เป็นอยู่ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นต้องได้รับทราบแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ จากผู้ที่อยู่ร่วมกันในประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ที่ตัวเองคิดและต้องการอยากให้เป็น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมต่อไปยังรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทาง กำหนดทิศทางและนโยบายในการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศไทยในประเทศได้การประกวดวาดภาพในครั้งนี้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.       ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลประกอบด้วย - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท - กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว2.       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลประกอบด้วย  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท - กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว3.       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลประกอบด้วย  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท   - กำหนดส่งผลงานในขนาด A3 หรือ 11.7 x 16.5 นิ้ว ถึง ขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว4.       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช. รางวัลประกอบด้วย  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท - กำหนดส่งผลงานในขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว5.       ระดับอุดมศึกษา (ปวส. และ ปริญญาตรี) รางวัลประกอบด้วย- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 45,000 บาท - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 35,000 บาท- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท - กำหนดส่งผลงานในขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.4 นิ้ว ขึ้นไป ซึ่งรวมเงินรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้เป็นมูลค่า 522,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 1,000 ภาพ ก็ขอฝากไปยังเยาวชนไทยทุกระดับให้มาร่วมแสดงความต้องการในสิ่งที่อยากเห็น เพื่อชี้นำอนาคตประเทศไทยผ่านกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งสิ่งที่เยาวชนคิดฝันอยากจะให้เป็นทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแปลงเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง เป็นทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้”นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ลงบนกระดาษ ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้วาดภาพ ซึ่งอาจจะเป็น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ พื้นภาพจะต้องเป็นกระดาษ 80 ปอนด์ ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ตามขนาดที่กำหนด พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ระดับชั้น สถาบันการศึกษา ชื่อภาพ แนวความคิด เทคนิค ขนาด ที่ด้านหลังภาพ เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวด และไม่ลอกเลียนแบบผู้ใด มาที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 14 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 หรือ เว็บไซต์ www.moe.go.th 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์